Üle poole Kaali kooli õpetajaist ei vasta nõuetele (64)

Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna andmeil vastab Kaali lasteaed-põhikooli 15 pedagoogist oma õpetatavais aineis täielikult kvalifikatsiooninõuetele vaid seitse.

Mullu 24.–28. septembrini läbi viidud riikliku järelevalve käigus selgus, et kaheksal pedagoogil pole oma ainete õpetamiseks erialast haridust või puudub see II või III kooliastmes õpetamiseks.

“Näiteks klassiõpetaja võib erinevaid aineid õpetada teises kooliastmes ehk kuuenda klassini, aga kolmandas kooliastmes ehk 7.–9. klassi jaoks peab tal olema ainealane ettevalmistus,” ütles Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Meelis Kaubi.

Kaubi andmeil omandavad kolm Kaali kooli õpetajat, nende seas üks lasteaia õpetaja, praegu eriala õpetatavas ainevaldkonnas.

Saaremaa ebatavaline

Samuti selgus järelevalve käigus, et kahele õpetajale on määratud pedagoogi ametijärk, kuid õpetatavates ainetes ei vasta nad pedagoogide atesteerimise tingimustes ja korras kehtestatud nõuetele. Ühel õpetajal aga on läbimata viimase viie aasta jooksul ettenähtud mahus (vähemalt 160 tunni ulatuses) täienduskoolitus.

“Mõnel pool maakoolis võib küll juhtuda, et mitte kõik pedagoogid ei vasta praegustele kvalifikatsiooninõuetele,” ütles Kaubi. “Seda aga, et selliseid õpetajaid on ühes koolis üle poole, meie maakonna puhul tavaliseks küll pidada ei saa.”

Kaali kooli direktorile tehtud ettekirjutuste kohaselt peavad 15. augustiks olema ametikohad täidetud pedagoogidega, kelle ettevalmistus vastaks kvalifikatsiooninõuetele.

Samaks tähtajaks tuleb õpetajail läbida ka täiendkoolitus.

15. märtsiks peab aga pedagoogide atesteerimise viima kooskõlla kehtivate tingimuste ja korraga.

Kui kool etteantud tärminiks ettekirjutusi täies mahus täita ei suuda, tuleb direktoril sellest teada anda ning võib saada pikendust, rääkis Kaubi. “Sel juhul antakse koolitusluba aga tähtaegselt, mitte tähtajatult,” täpsusta ta.

Spetsialisti leida raske

Kui õpetajate asemel, kel erialane haridus oma valdkonnas üldse puudub, spetsialisti ei leita, on selle õpetajaga võimalik sõlmida leping aasta kaupa.

“Parem on, kui vähemalt keegi ainet õpetab kui et tunnid üldse ära jääksid,” põhjendas Kaubi.

Meelis Kaubi tõdes, et kohe kõigile nõuetele vastavat spetsialisti väikesesse maakooli leida võib osutuda keeruliseks.

“Meie ülikoolides koolitatakse õpetajaid küllaltki palju, aga lõpetamise järel ei sunni neid miski just õpetajana tööle minema,” põhjendas ta. “Pealegi pole maakooli õpetajail sageli täiskoormust ning võib tekkida probleeme ka eluaseme saamisel.”

Samas leiab Meelis Kaubi, et olukord hullemaks enam minna ei saa. “Kui õpetajaamet saab ühiskonnas väärtustatud, leiab ka see [kvalifitseeritud personali] probleem lahenduse,” avaldas Kaubi lootust.

25. septembri seisuga õppis Kaali lasteaed-põhikoolis 49 õpilast ja 15 lasteaialast.

 

Kaali kooli direktor Marjana Prii:

Olukord on meil sama juba viimased mitu aastat, aga meie õpetajad täiendavad ja koolitavad ennast, et nõuetele vastavaks saada.

Meie õpetajad on aastate pikku väga tublit tööd teinud – viinud õpilasi olümpiaadidele, osalenud maakondlikel võistlustel, valmistanud lapsi edukalt ette eksameiks, aga saanud pedagoogideks siis, kui nõuded olid natuke teised. Pedagoogilisest ettevalmistusest ja erialastest kursustest praeguste nõuete puhul enam ei piisa, kuigi õpetajad tegelikult oma ainet oskavad.

Ise töötan käsitööõpetajana, kuna sügiseks selgus, et endine käsitööõpetaja loobub ning ma tema asemele nelja tunni jaoks kedagi ei leidnud. Mul on seadusega ette nähtud tähtajaline leping kevadeni, kui ma ei vasta nõuetele.
Samas on seda nõuetelevastavust raske juurde saada, sest esiteks on see kallis, teiseks töö kõrvalt õppivat õpetajat peab keegi koolis asendama. Võimalust kasvõi käsitööõpetaja lisaeriala õppida Saaremaal töötaval õpetajal ei ole. Neid erialasid, kus töötava õpetajana on raske lisaeriala kõrvale saada, on teisigi.

Teine asi on see, et väikesesse kooli väikese koormusega spetsialistide leidmine on ehk mitte lootusetu, aga keerukas. Ehk asjad paranevad, sest õpetajapalk tõusis.
Hetkel omandab kolm meie kooli õpetajat neist kaheksast lisaeriala ja kevadeks vastavad kvalifikatsiooni poolest juba täielikult nõuetele. Ülejäänute puhul kuulutan jälle välja konkursi ametikohtade täitmiseks.

 

Pihtla vallavanem Jüri Saar:

Alati võiks olukord parem olla, aga küllap neid probleeme õpetajate leidmisel on igal pool maakoolides, mitte ainult meil. Kolme aasta jooksul, mil olen ametis olnud, pole keegi seni tõstatanud küsimust, et Kaali kooli õpetajate tase oleks nii madal, et ei vasta õpetamise nõuetele. See õpetajaskond on Kaali koolis aastaid olnud, tõsi, pedagooge on ka juurde tulnud. Paljud neist, kel vastavat kvalifikatsiooni veel ei ole, koolitavad ja täiendavad end. Ja lõpetanute edasiõppimise tabeleid vaadates pole meie kooli näitajad sugugi viimaste seas.

Kaali kool on väheseid koole, kus õpilaste arv on tõusnud, ligi 20 protsendi võrra – tõsi küll, suletud Kaarma kooli arvelt. Need õpilased võinuks aga minna ka linna või Astesse, kuid valisid meie kooli, mille üle meil on hea meel.

Print Friendly, PDF & Email