Toetusi plaanivad kindlasti tõsta vaid üksikud omavalitsused (3)

Toetusi plaanivad kindlasti tõsta vaid üksikud omavalitsusedKuna elektrihinnatõus toob tuleval aastal kaasa suurema hinnatõusu, mis valusasti tarbija rahakoti pihta lööb, uurisime kohalike omavalitsuste esindajailt:

1. Missuguseid sotsiaaltoetusi maksab teie omavalitsus kohalikele elanikele ja kui suured on need käesoleval aastal?

2. Kas tuleval aastal on plaanis sotsiaaltoetusi tõsta, hakata taas maksma mõnd toetust, mille maksmine vahepeal lõpetati, või kehtestada mõni uus toetus?

3. Kas ja kui palju kärbiti majanduslanguse tõttu omavalitsuse töötajate palku ning kas ja kui suures ulatuses on kavas need tuleval aastal taastada?

 16 omavalitsusest vastasid meie küsimustele 10 esindajad.

 

Andrus Lulla, Kaarma vallasekretär: 

1. Sissetulekust mittesõltuvad toetused: sünnitoetus (maksimaalne määr 260 eurot), matusetoetus 130 eurot, ranitsatoetus 130 eurot, hooldajatoetus (sügava puudega inimese hooldajale 25,56 eurot, raske puudega inimese hooldajale 15,34, puudega lapse hooldajale 19,17 eurot).

Sissetulekust sõltuvad toetused: ühekordne sotsiaaltoetus – kuni kahekordne toimetulekupiir aastas (kuni 154 eurot); puudega inimese täiendav toetus (kindel piirmäär puudub, sõltub juhtumist, summa otsustab komisjon); erakorraline toetus seoses õnnetusjuhtumiga (komisjon otsustab); toimetulekutoetus (vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele).

2. Kohaliku omavalitsuse toetuste piirmäärasid ei tõsteta. Kui vabariigi valitsuse otsusega muutub toimetulekupiir, siis muutub ühekordse toetuse piirmäär. Volikogusse läheb detsembris määruse eelnõu “Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel”, millega on plaan piirmäärasid tõsta.

3. 2013. aastal ei ole kavas omavalitsustöötajate palku tõsta.

 

Raimu Aardam, Kihelkonna vallavanem:

1. Kõik toetused on valla kodulehel dokumendiregistris kirjas.

2. Toetuste osas muudatusi järgnevaks aastaks ette näha ei ole.

3. Palku kärbitud ei ole.

 

Merike Liiv, Laimjala vallasekretär:

1. Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused: toimetulekutoetus, toetus prillide ostmiseks (prilliklaaside maksumusest kuni 32 eurot vähekindlustatud perede lastele; õpilastele, kes õpivad üldhariduskoolis või ametikoolis; 64 eurot raske ja sügava nägemispuudega täiskasvanud isikule üks kord kalendriaastas), toetus ravimite ostmiseks (makstakse vähekindlustatud perede lastele kroonilise ja pikaajalise haiguse korral kuni 50% ravimi hinnast, kuid mitte rohkem kui ühekordne toimetulekupiir kalendriaastas), toetus transpordikulude kompenseerimiseks (Vähekindlustatud inimesele bussi- ja autosõidukulude kompenseerimiseks, kui need on seotud  väljaspool maakonda asuvasse meditsiiniasutusse sõidu ja sealt tagasisõiduga. Kui sõiduks meditsiiniasutusse vajatakse kõrvalist abi, siis ka abistaja sõidukulud. Transpordikulude toetuse suurus on kuni 50% tehtud kuludest, kuid mitte rohkem kui kahekordne toimetulekupiir kalendriaastas.), ühekordne sotsiaaltoetus 32 eurot, toetus õnnetusjuhtumi korral kuni 640 eurot, täiendavad sotsiaaltoetused (toetust muudeks kuludeks ja igapäevase toimetuleku soodustamiseks makstakse vähekindlustatud peredele, kus on tekkinud ajutised rahalised raskused alaealise lapse (laste) kasvatamisel ja koolitamisel; peredele olenemata alaealiste laste olemasolust või arvust, kus on tekkinud ajutised majanduslikud raskused, mis takistavad igapäevast toimetulekut; vähese sissetulekuga üksi elavatele lasteta eakatele; vanemliku hoolitsuse kaotanud lastele ja orbudele; vähekindlustatud isikule ettenägematutest olukordadest tingitud väljaminekute korral; vähekindlustatud ravikindlustuseta inimesele meditsiiniteenuste eest arvete alusel kuni 50% ulatuses).

Toetust makstakse ühekordse toetusena taotleja kirjaliku avalduse alusel kuni 32 eurot  ja kokku kahekordse toimetulekupiiri ulatuses kalendriaastas.

Sissetulekust sõltumatud sotsiaaltoetused: sünnitoetus 266 ja 355 eurot; matusetoetus 195 eurot; õpilase sõidutoetus; õpilaste eluaseme toetus (õpilaskodu korral kuni 55 ja üürikorteri korral kuni 35 eurot); toetus koolitarvete ostmiseks (26 eurot kõigile õpilastele kooliminekuks); koolilõputoetus 26 eurot; huvihariduse toetus; hooldajatoetus 15–20 eurot; toetus invavahendite ostmiseks või laenutamiseks (kalendriaastas 70 eurot raske puude ja 100 eurot sügava puude korral).

2. 2013. aasta eelarve projektis plaanitakse mõningaid sotsiaaltoetusi mõnevõrra tõsta. Hetkel midagi väga täpselt ei ole veel võimalik öelda, kuna 2013. aasta eelarve menetlemine on  algusjärgus.

3. Majanduslanguse tõttu kärbiti palku 11%; 2012. aasta eelarves taastati 4%. 2013. aasta kohta ei oska veel öelda.

 

Ludvik Mõtlep, Leisi vallavanem:

1. Toimetulekutoetus (riiklik toetus sotsiaalhoolekande seaduse alusel); täiendav toimetulekutoetus (riiklik toetus sotsiaalhoolekande seaduse alusel); hooldajatoetus summas 25,60 eurot kuus raske puudega isiku hooldajale ja 45,80 eurot kuus sügava puudega isiku hooldajale (hooldajatoetuse maksmise korra alusel); sünnitoetus 256 eurot (valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra alusel); matusetoetus 128 eurot (valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra alusel); kooliminekutoetus paljulapselisele perele 20 eurot lapse kohta (valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra alusel). Muud sotsiaaltoetused: näiteks toetus vähekindlustatud peredele, sõidukulude hüvitis, vähekindlustatud ravikindlustamata inimese toetus, tasuta abivahendid, abivahendi omaosaluse tasumine, toetus erivajadustega inimestele jne (valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra alusel, toetuse suurus sõltub inimese/pere abivajadusest).

2. Leisi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord on universaalne ja see võimaldab abivajavat inimest igakülgselt aidata.

3. Omavalitsuse allasutuste töötajate palku majanduslanguse aastatel ei kärbitud, ametnike palku kärpisime 10%. Kõigi töötajate palgatõus 10% toimus 2012. aasta algul, järgmisel aastal ei ole plaanis palku tõsta.

 

Jaanika Tiitson, Lümanda vallavanem:

1. Sotsiaaltoetustest makstakse meie vallas ühekordset toetust kuni 63,91 eurot aastas isiku kohta; toetust ravimite ostmiseks kuni 31,96 eurot aastas isiku kohta; lapse sünnitoetust 127,02 eurot lapse kohta; lapse sünnipäevatoetust 191,73 eurot lapse kohta; matusetoetust 63,91 eurot; puudega lapse toetust kuni 159,78 eurot kuus; puudega inimese hooldustoetust (raske puude korral 15,34 eurot kuus, sügava puude korral 25,56 eurot kuus).

Vald maksab ka aabitsatoetust 63,91 eurot; koolisõidutoetust (kehtestab vallavalitsus) 0,26 eurot km; õppetoetust 31,96 eurot kuus; õppevahendite toetust kuni 63,91 eurot õppeaastas; transporditoetust kuni 25,56 eurot poolaastas; toetust erivajaduse puhul kuni 38,35 eurot aastas; toetust perenõuandla, noorte infopunkti /noortekabineti teenuste kasutamiseks kuni 63,91 eurot aastas; jõulupakitoetust lastele ja üksikvanuritele kuni 6,39 eurot; huvihariduse toetust (50% huviringi tasust + sõidu kompenseerimine kuni 3 korda nädalas); hooldajatoetust (raske puude korral 15,34 eurot kuus, sügava puude korral 25,56 eurot kuus).

2. Lümanda vallavalitsus maksab riiklikku toimetulekutoetust, mis on ainuke toetus, mille arvestamisel lähtutakse ka näiteks elektrihinna tõusust. Oleme kaalumas toetussummade ümardamist, konkreetset otsust selle kohta siiski veel tehtud ei ole.

3. Lümanda vallas ei ole masuperioodil palku kärbitud. Palk on vähenenud ainult vallavanemal (2009. aasta novembris ehk pärast valimisi, ei olnud otseselt masuga seotud langetus). Viimase kolme aasta jooksul on meil õnnestunud palku tõsta lasteaiapedagoogidel ja ringijuhtidel.

 

Triin Valk, Muhu valla sotsiaalnõunik:

1. Sissetulekust sõltumatud toetused: sünnitoetus 256 eurot; matusetoetus 128 eurot; ranitsatoetus 65 eurot; õppe-eluasemetoetus 25 eurot kuus ametikoolides ja gümnaasiumides õppijatele; hooldustoetus (raske puude korral 15,34 eurot kuus, sügava puude korral 26,84 eurot kuus); hooldajatoetus (raske puude korral 15,34 eurot kuus, sügava puude korral 26,84 eurot kuus); puudega inimese toetus (maksimaalselt 191,73 eurot aastas).

Sissetulekust sõltuvad toetused: ühekordsed toetused lastega peredele; toetus küttekulude osaliseks hüvitamiseks; ravimite- ja prillitoetus; meditsiiniteenuse toetus; muu täiendav sotsiaaltoetus. Loetelus olevad toetuste  suurused  on reguleeritud vastava korraga. Üliõpilasi toetatakse stipendiumifondi kaudu.

2. Sotsiaaltoetusi ei ole kavas tõsta ega ka mitte vähendada. Ei ole ka kavas hakata maksma uusi toetusi. Kindlasti tõstetakse toimetulekutoetuse maksmisel eluruumide alaliste kulude piirmäärasid.

3. 2010. aastal kärbiti ametnike-töötajate palku 10 protsenti. 2011. aastal taastati keskmiselt 2% ja 2013. aastal on plaanis taastada palgad 7% ulatuses.

 

Jüri Saar, Pihtla vallavanem:

1. Vältimatut sotsiaalabi osutab valla sotsiaalnõunik, kellel on õigus selleks otstarbeks saada valla kassast avansina kuni 35 eurot. Valla eelarvest makstakse: sünnitoetust 260 eurot; matusetoetust 130 eurot; erakorralist toetust kuni 650 eurot tulekahju, loodusõnnetuse või muu eriolukorra korral, mis on tekitanud märkimisväärset varalist kahju; koolilõputoetust 55 eurot koolilõpetajatele (põhikool, gümnaasium, ametikool); ühekordset rahalist toetust 35–130 eurot; toetus kütte muretsemiseks 130 eurot üksikvanuritele ja üksikvanematele; toetust kindlustamata inimestele haigusest või puudest tingitud põhjendatud väljaminekute katteks; kompensatsiooni sõidukulude hüvitamiseks mandril ravil ja uuringutel käinud raskes majanduslikus olukorras olevatele inimestele, aga mitte üle bussisõidu määra; lapsele prillitoetust 55 eurot; kooliminekutoetust 35 eurot lapse kohta peredele, kus kooli läheb üle 2 lapse; invavahenditoetust, kui selle rent aastas ületab 35 eurot; toetust lastelaagritesse minevate majanduslikult raskes olukorras olevatele lastele; ranitsatoetust I klassi minevate laste peredele 65 eurot.

Vallaeelarvest antakse vältimatut sotsiaalabi inimestele, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu.

Vallaeelarvest tasutakse erandkorras gümnaasiumi või ametikooli õpilase õpilaskodu kohatasu, erihooldusel olevate puudega laste ülalpidamiskulud väikelastekodus või koolis.

Vallaeelarvest toetatakse jõuludeks kommipakkide soetamist lastele (koolieelikutest põhikooli lõpuni); vanurite sünnipäeva tähistamist 35 eurot juubeli puhul (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 ja edasi igal aastal), millele lisanduvad 6 euro eest lilled, kaart, ümbrik, mark.

2. Toetus kütte muretsemiseks üksikvanuritele ja üksikvanematele tõuseb 150 eurole.  Valla lasteaedades käivate laste päeva toiduraha osaline kulu hüvitatakse majanduslikult raskes olukorras peredele (25% ulatuses kinnitatud toidupäeva maksumusest) lapsevanema avalduse alusel. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel2013. a. Tarbitud elektrienergia maksumus (tõsteti 25%) – kuni 21,60 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning 11,99 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

3. Palku kärbitud ei ole. Neid oleks tulnud hoopis tõsta seoses inflatsiooni pideva kasvuga, aga kahjuks ei olnud see võimalik. Järgmise aasta töötasude tõusu oleme arutanud. Otsuseid ei saa enne teha, kui selgub riigi osalus õpetajate palkade tõusu osas. Praegu tundub, et valitsus teeb poliitilisi otsuseid ja raha nende täitmiseks peab leidma kohalik omavalitsus.

 

Aare Sünter, Ruhnu vallavanem:

1. Ruhnu vallas rahalist toimetulekutoetust vajavaid inimesi ei ole. Muudest sotsiaaltoetustest maksame: sünnitoetust 391 eurot, matusetoetust 200 eurot. Oleme toetanud rahaliselt eelkooliealiste laste hoidu ja gümnaasiumis käivaid lapsi, kelle vanemad elavad Ruhnu saarel.

2. Ruhnu vallal ei ole plaanis sotsiaaltoetusi tõsta. Kui tekib vajadus, siis vaatame asjad uuesti üle.

3. Seoses majanduslangusega palku kärbitud ei ole. Ei ole toimunud ka palgatõusu. Hetkel kaalume palgatõusu võimalust 2013. aastal.

 

Kalmer Poopuu, Salme vallavanem:

1. 2012. aasta vallaeelarvelised toetused: lapse koolitoetus 65 eurot; koolilõputoetus 65 eurot; sünnitoetus 320 eurot (kui mõlemad lapsevanemad on lapse sünni momendil Salme valla alalised elanikud) ja 195 eurot (kui üks lapsevanem on lapse sünni momendil Salme valla alaline elanik); matusetoetus 100 eurot; huviharidusetoetus (huviringi kohatasu – makstakse 50% tasutud summalt, huviringidega tehtud sõidud makstakse täies ulatuses esitatud piletite alusel); laste- ja spordilaagrite toetus (kuni 35 eurot vallavalitsuse korralduse alusel, üle 35 euro suurused summad volikogu otsuse alusel).

Täiendavad sotsiaaltoetused: toetus lapsega ravile/uuringutele sõiduks – makstakse kuni 50% tegelikult makstud summalt, kuid mitte rohkem kui 130 eurot aastas; invaabivahendite maksumuse osaline kompenseerimine (kuni 50% tegelikult makstud summalt, kuid mitte rohkem kui 35 eurot aastas); mähkmete maksumuse osaline kompenseerimine (50% tegelikult makstud summalt); prillide toetus (kuni 45 eurot lastele ja kuni 20 eurot pensionäridele); muud ühekordsed toetused (vallavalitsuse korralduse alusel kuni 35 eurot, kuid mitte üle 2 korra aastas).

2. Toetuste järgmise aasta määrad pole ju veel arutusel olnud, eelnõu samuti veel ei ole.

3. Salme vallas on töötajate palgad 2008. aasta tasemel. Majanduslanguse tõttu palku ei kärbitud. 2012. a eelarvega suurendati vähesel määral lasteaia pedagoogide palku.

 

Tiit Põld, Torgu vallavanem:

1. Sünnitoetus 250 eurot; matusetoetus 100 eurot; toetus I klassi astujatele 100 eurot; kooli lõpetamise toetus 32 eurot.

2. Toetuste tõstmise võimalus selgub lähiajal.

3. Palku kärbiti ca 20%, vähesel määral oleme eelmistel aastatel neid tõstnud ka. Tuleva aasta kohta pole veel lõplikke otsuseid, aga kõigile on vist selge, et rahatrükimasinad panevad täistuuridel.

 

Print Friendly, PDF & Email