Muhulaste omavalitsus (11)

Tänaseks on mitmed ametnikud paigutanud Saare maakonna omavalitsusi ühele oksale ning toonud esile hüved, mis võiksid kaasneda tsentraalses juhtimissüsteemis. Nende erinevate arutelude taustal jääb paljude pilk pidama Muhu vallal, kes toetub teistsugustele visioonidele. Miks ei ole siis muhulastel oma valla tunnetus kadunud?

Muhu saarel on tunda optimismi ja selleks on ka kindlad põhjused. Valla rahvaarv ei ole viimastel aastatel vähenenud. Ettevõtete arv ühe elaniku kohta on maakonna suuremaid. Valla eelarve on tugev ja tulumaks suurenes märkimisväärselt ka sellel aastal. Tänavune tulude kasv on maakonna suurim, järgmisel kohal on Kaarma vald. Kõik teenused toimivad. Lasteaia, kooli ja noorsootöö kõrge tase üllatab isegi suuremaid Eesti omavalitsusi. Endiselt leidub pädevaid spetsialiste peaaegu kõigis valdkondades. Muhus toimub iga nädal vallavalitsuse istung mitte seetõttu, et üheskoos küpsiseid süüa, vaid seista jätkuvalt oma saare arengute eest.

Muhu vald on edukas tänu oma inimestele. Muhulastel on võimalik jätkata samal kursil, investeerida inimestesse, reageerida kiirelt väljakutsetele, soodustada innovatsiooni, ettevõtlust ja organiseerumist. Muhu vallas on 52 küla. Kohalik omavalitsus on aktiivselt otsinud võimalusi, et kindlustada väärikas elukeskkond igale inimesele sõltumata tema asukohast. Lisaks sotsiaalmeediale ja teistele tänapäevastele infokanalitele, oleme kindlustanud infoliikumise vallaasutuste ja kodanike vahel läbi külavanemate juhtimistöö toetamise. Vastavalt vahenditele, peaks koostöö külavanematega veelgi rohkem süvenema. See on siiski valla suurim vabatahtlik abivägi. Kuid ka iga väike algatus on oluline. Erinevate kogukondlike tegevuste rahastamine jätkub Muhu vallas vähemalt samas mahus. Tähelepanu all on kõik vanuserühmad. Lähiajal algab uue sotsiaalkeskuse ehitus ning loodame rajada ka suurejoonelise noorte- ja vabaajakeskuse. Muhu saare noorsootöö sai alles hiljuti suurt tunnustust, kuna meie väikesel saarel pakuvad kaks asutust korraga suurel hulgal huviringe ja võimalusi vabaaja veetmiseks. Kuna noored vajavad väljundit ka hilisemas eas, on tulevases vabaajakeskuses arvestatud võimalustega teha professionaalset tööd IT ja meedia erialadel. Saarel peab pakkuma paindlike töötingimusi ja toetama kaugtöövorme. Ilma noorteta hääbub elu kogu maakonnas väga kiirelt.

Igasugune ettevõtlus vajab häid taristuid ja vallapoolset tuge. Maanteeamet on viimasel ajal teinud suuri investeeringuid Muhu valda ning selle heaks näiteks projekteeritakse praegu kergliiklusteid. Ka turismi arenguks on teedevõrgustik väga oluline. Vajalik on suunata külastajat rohkem väljaspoole transiitkoridori. Tänaseks on nii BBC, CNN kui mitmed teised suured meediakanalid toonud esile Muhu saare salapärasuse ja põnevad võimalused luksuslikuks puhkuseks. Viimasel aastal kasvas jõudsalt ka mereturism ning ainuüksi välismaalasi majutati sadamates üle 2 000 inimese rohkem kui varasematel aastatel. Lisaks võtab nüüd Kuivastu sadam vastu kaubalaevasid, misläbi saab korraldada mitmesuguste tootmisharude logistikat.

Oluline roll on kõigil saare elanikel. Ja siinkohal ei tohi unustada hooajalist muhulast. Oleme neid edukalt kaasanud valla töösse. Samas tahavad kõik midagi vastu saada – olgu selleks siis korrastatud ligipääsuteed või sotsiaalteenused. Järgmistel aastatel on kavas nende valdkondadega märksa rohkem tegeleda. Kui me väärtustame oma inimesi ja loome head tingimused eluks saare peal, püsib lootus, et asjad lähevad ainult paremuse suunas. Täpsematest plaanidest kirjutab uus Muhu valla arengukava aastal 2013.

Muhu omavalitsuse kaotamine tähendaks fookuse kadumist meie piirkonnast. Suunaksime vaid ressursse inimeste ja teenuste transportimisele. Valdade liitumisel ei ole võimalik tagada meie elanikele samal tasemel kiiret ja kvaliteetset põhiteenust ning arendada praeguses tempos meie avalikku ruumi ja kultuurielu. Selleks pole maakonnas lihtsalt ressursse ja piisavat huvide esindatust, olgu kasvõi üks suur vald. Omavalitsuste liitumisel ei suuda muhulased koguda nii palju toetust, et jätkata tööd praeguste visioonidega või seista muud moodi kodusaare huvide eest. Täna tehtud töö kaotab kiirelt teiste jaoks mõtte ja vormi. Olen veendunud, et meie positsioone arvestades toob see kaasa apaatsuse ja väljarände. Samas on meil naabervaldades suurepärased partnerid, kellega saab koostööd ainult süvendada. Olgu selleks siis hanked, planeeringud, haridus või ühine õigusabi. Kogu maakond peaks õppima ressursse paremini kasutama ja siin võiks olla suurem eestvedaja roll ka maavalitsusel.

Omavalitsus täidab seadusega ettenähtud kohustusi. Tänastest raskustest üle saamiseks on vaja iga kodaniku abi. Valdades peab märksa rohkem väärtustama kohaliku elanikkonda ning tagama inimestele tingimused ja huvipunktid, mis hoiavad rahvast oma piirkonnas ühtsena. Kõigis omavalitsustes ei ole see kahjuks enam võimalik. Valikud oleks pidanud tegema juba varem.

Mihkel Jürisson
Muhu valla arendusnõunik

Print Friendly, PDF & Email