Linnavalitsuselt palga saajatel lootus 5-protsendilisele palgatõusule (5)

Kuressaare linna 2013. aasta eelarve eile avalikustatud eelnõu järgi on linnaeelarvest palka saavatel töötajatel aprillikuust lootus suuremale palgale.

Töötajate palgamäära tõstetakse 1. aprillist 5 protsendi võrra. Personalikulude kasvuks on 2013. aasta eelarves planeeritud 212 251 eurot, linna palgal on seejuures ca 600 töötajat. Eelarve kogumahuks on planeeritud 12 153 949 eurot.

Kuressaare linnapea Mati Mäetalu kinnitas, et eelarve projekti väljatöötamine oli keeruline tegevus. Linnapeale teeb heameelt see, et eelarves on astutud järjekordne samm palkade taastamise osas. Kui 2009. aastal vähendati allasutuste töötajate palku 18%, siis nüüd taastatakse sellest 5%, kui linnavolikogu eelarve ikka vastu võtab.

Ka 2012. aastal tõsteti linna asutuste töötajate palku 5% võrra. Linnapea märkis, et kindlasti leidub ka neid, kelle meelest võiksid palgatõusunumbrid olla suuremad või ka väiksemad. Arvestades aga kulude kasvu järgmisel aastal on linnavalitsuse võimalused suhteliselt piiratud ja kulunumbrite muutmine võimalik vaid n-ö raha ühest taskust teise tõstmisena.

“Eelarvet vaadates tõotab tulla raske aasta, aga linnavalitsus on suutnud raskustega ennegi hästi toime tulla ja suudab seda ehk seegi kord,” oli Mäetalu optimistlik.

Eelarve kogumaht on 12 153 949 eurot

Kuressaare linnavalitsus esitas reedel, 30. novembril volikogu esimesele lugemisele 2013. aasta eelarve eelnõu. Eelarve kogumahuks on kavandatud 12 153 949 eurot, tulud ja kulud tasakaalus. Eelarve eelnõu ei sisalda eraldisi riigieelarvest haridus- ja sotsiaalkulude ning linnateatri ja raamatukogu osalise tegevuskulu katteks.

Laekumistest 10 019 725 eurot (82,4%) moodustavad põhitegevuse tulud, 1 233 089 eurot (10, 1%) investeerimistegevuse tulud, 853 000 eurot (7,1%) kohustuste võtmine ja likviidseid vahendeid võetakse kasutusele 48 135 eurot (0,4%). Eelarve põhitegevuse tulud on võrreldes käesoleva aasta täpsustatud eelarvega suurenenud 1,9%, sealhulgas maksutulude kasv 237 265 eurot ehk 3,2%.

Eelarve tulude kavandamisel on lähtutud konservatiivsuse põhimõttest. Kõige olulisema osa eelarve tuludest annab laekumine füüsilise isiku tulumaksust. Linna tuleva aasta eelarvesse planeeritakse üksikisiku tulumaksu 3% kasvu võrreldes käesoleva aasta oodatava laekumisega. Füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoos on 7 373 912 eurot, mis moodustab põhitegevuse tuludest 73,6 %. Tulumaksu kavandamisel on arvestatud üldiseid arenguid maailmamajanduses ja nende võimalikku mõju Eesti majandusele ning tööjõuturule. Maksumaksjate arvu vähenemine käesoleval aastal on peatunud. 2012. aasta 9 kuu Kuressaare linna keskmine maksumaksjate arv oli 6 510, mida on võrreldes 2011. aastaga 2 isiku võrra rohkem. Võrreldes maksumaksjate arvu 2011. ja 2010. aastal oli vähenemine 111 isikut. Töötasu väljamaksed ja keskmine palk Maksu- ja Tolliameti andmetel on võrreldes eelmise aastaga kasvanud. 2012. aasta 9 kuu andmete järgi laekub ühelt Kuressaare linna maksumaksjalt linna eelarvesse keskmiselt 779,69 eurot, 2011. aastal oli vastav näitaja 765,05 eurot.

Eelarve väljaminekutest moodustavad põhitegevuse kulud 8 428 738 eurot (69,3%), investeerimistegevuse kulud 2 308 516 eurot (19%) ja kohustuste tasumine 1 416 695 eurot (11,7%). Eelarve kulude kavandamisel on lähtutud eelkõige põhimõttest, et püsiva iseloomuga tegevuskulusid ei kaeta ühekordsetest tuludest. Põhitegevuse kuludest moodustab 45,6% haridus, 19,5% vaba aeg, sport ja kultuur, 15,1% üldvalitsemine, 14,7% majandusalased tegevused kokku ja 5,1% sotsiaalne kaitse.

Arvestatava osa tegevuskulude eelarve kasvust võtab elektrienergia hinna tõus seoses energia ostuga avatud turult. Kuressaare linna 2013. aasta eelarve tegevuskulude kasv elektrienergia hinnatõusu arvel on 72 771 eurot. Teatavasti mõjutab elektri hinnatõus veel paljude teiste teenuste ja kaupade hinnatõusu.

2013. aasta eelarve prioriteet on linna eelarvest palka saavate töötajate palgamäärade tõus 5% võrra alates 1. aprillist. Personalikulude kasvuks on kavandatud 212 251 eurot. Linna palgal on ca 600 töötajat, kelle järgmise aasta sissetulekut otsus mõjutab. Personalikulud moodustavad eelarve põhitegevuse kuludest 53,3%. Põhitegevuse kuludest 36,6% moodustavad majandamiskulud, 8,1% antud toetused ja 2,1% muud kulud.

Investeeringud moodustavad 19% linnaeelarve väljaminekutest. Investeeringute katteks 1 159 590 eurot saadakse põhivara sihtfinantseerimise toetusena, 63 912 eurot omanikutulu väljavõtmisest aktsiaseltsilt Kuressaare Soojus ja 2013. aastal kavandab linn võtta laenu 853 000 eurot. Põhitegevuse tuludest kaetakse investeeringuid 1 075 427 eurot. Olulisemad investeeringud eesseisva aasta eelarves on Kuressaare staadioni rekonstrueerimine, kirderavelliini silla taastamine, raekoja hoone rekonstrueerimine, linnavolikogu varasemate otsuste alusel MTÜ Kuressaare Campuse väikelaevaehituse kompetentsikeskuse ehituse kaasfinantseerimine, Kuressaare Rohu lasteaia hoone rekonstrueerimine, projektide kaasfinantseerimine ja Kudjape kalmistu laiendamine.

Linn on viimastel aastatel võrreldes varasematega vähem investeerinud, seda ka seadustest tulenevate võõrfinantseerimise piirangute tõttu. Samas on linna omafinantseerimise võimekus perioodil 2006–2013 säilinud. 2013. aasta eelarve eelnõu kohaselt ületavad põhitegevuse tulud põhitegevuse kulusid 1 590 987 euroga ja omafinantseerimise võimekuse indeks on 1,19.

Kohustuste tasumine moodustab 11,7% linnaeelarve väljaminekutest. 2013. aastal makstakse tagasi varasematel aastatel võetud kohustusi (laene ja kapitaliliisinguid) 1 416 695 euro ulatuses. 2013. aasta lõpuks on linna võlakoormuse määr ca 55 %.

Print Friendly, PDF & Email