Eesti Saarte Kogu pöördumine (4)

Riigikogu, Riigikogu saarte ühenduse, regionaalministri ning majandus- ja kommunikatsiooniministri poole

Eesti Saarte Kogu on sügavas hämmingus majandus- ja kommunikatsiooniministri otsusest tõsta praamipiletite hinda koguni veerandi võrra. Selline samm on valus löök regionaalpoliitiliselt ja majanduslikult ebasoodsates tingimustes asuvate saarte ettevõtjatele ja maksumaksjatele.

Leiame, et praamihind peab olema saarlastele kujundatud samadel alustel kui Eesti teiste piirkondade elanikele, st maan-teepikenduse põhimõttel.

Praamihinna tõstmine toob kaasa hinnatõusu kõigile elutähtsatele kaupadele, mida saar-tel tarbitakse, ja toodetele, mida saartelt välja veetakse. Hinnatõus mõjutab saarte ettevõtjate konkurentsivõimet drastiliselt ning soodustab elanike väljarännet saartelt. Meenutuseks: viimase 10 aasta jooksul on Saaremaa ja Hiiumaa kaotanud ligi 20% oma elanikkonnast just nimelt riiklikult halvendatud tööhõivepoliiitika ja kõrgendatud hindade tõttu.

Praamihindade tõus või praamiliikluse harvendamine on saarte elanike ja ettevõtjate suhtes lubamatu.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma arvamuses 28.–29.03.2012 teemal “Saarte spetsiifilised probleemid” märgib p 1.5: “Komitee leiab, et kindlasti tuleb parandada saar-te ligipääsetavust ja omavahelisi ühendusi. Võttes arvesse, et ligipääsetavus on saarte atraktiivsuse tõstmiseks esmatähtis, tuleks vähendada kaupade ja reisijate transpordikulusid, lähtudes territoriaalse järjepidevuse põhimõttest.”

Korraldusega nr 342 2.08.2012 kinnitas vabariigi valitsus riikliku arengukava “Eesti merenduspoliitika 2012–2020”. Selle arengukava prioriteet 5 on: “Rannaäärne elu- ja külastuskeskkond on atraktiivne, soodustades mereturismi ja kohaliku ettevõtluse arengut, merekultuuripärandit kantakse edasi.” Ei ole võimalik arendada atraktiivseks rannaäärset elu- ja külastuskeskkonda, soodustada turismi ja ettevõtluse arengut, kui transpordihinnad oluliselt kallinevad.

Tekkinud olukorras küsime regionaalministrilt ning majandus- ja kommunikatsiooniministrilt: mis peaks olema Eesti regionaalpoliitika sisuks – kas tühjenevad ääremaad ja võimalikult rohkemate inimeste Tallinna elama aitamine või elamisvõimaluste tagamine igas Eesti asustatud paigas?

Kutsume Riigikogu vastu võtma praamipileti hinnakujundust sätestava seaduse, mis näeb ette saarte elanikele soodustusi nii, nagu see on kogu Euroopas tavaks.

Lugupidamisega
MTÜ Eesti Saarte Kogu nimel Reet Kokovkin, Laine Tarvis, Elle Puurmann ja Mari-Liis Pae
14. septembril 2012

Print Friendly, PDF & Email