Võiküla munakivitee ajas tülli muinsuskaitse ja energeetikud (10)

RIIKLIKU KAITSE ALL: 2005. aastal võeti tee riikliku kaitse alla, kuid nüüdseks on selle seisukord muinsuskaitse väitel muutunud halvaks, kohati lausa avariiliseks. Foto: Sander Ilvest

Mandri ja Muhumaa vahele uue merekaabli paigaldamine on takerdunud vaidlusse, mida kaitsealuse Võiküla munakivitee üle peavad muinsuskaitsjad ja riigile kuuluv AS Elering.

Võiküla alajaamani, kuhu maabub ka merekaabli Muhumaa poolne ots, viib aastaringselt vaid üks tee. Sada aastat tagasi, I maailmasõja eel relvastuse veoks rajatud tee on üks vähestest munakiviteedest Muhu- ja Saaremaal ning kõrvalises kohas seni suhteliselt hästi säilinud.

2005. aastal võeti tee riikliku kaitse alla, kuid nüüdseks on selle seisukord muinsuskaitse väitel muutunud halvaks, kohati lausa avariiliseks. Eriti kriitilises seisukorras on lõik Kuivastu maanteelt Võiküla alajaamani. Põhjuseks muldvallidel olev taimestik, vee äravoolu puudumine ning raskeveokite liiklus. Tee kordategemiseks aga vallal tee omanikuna raha pole.
“Kui alajaam sinna jääb, siis on seda vaja korras hoida ja sinna sõita ka tulevikus,” ütleb muinsuskaitseameti (MKA) Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa, et lahendus tuleb leida. Ta nendib, et sellel teel liikuvate raskeveokite hulk on paraku sedavõrd suur, et munakiviteed kasutada lubada võimalik ei ole.

“Kavandatud kasutuskoormuse juures seatakse riikliku tähtsusega mälestis hävimisohtu,” lisab MKA Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja Peeter Nork.
Eleringi tellimisel teeb Võiküla alajaamas rekonstrueerimistöid ABB AS, kes asendab ligi 40 aastat vanad seadmed uute ja töökindlamatega. Tööd plaanitakse lõpetada tuleva aasta sügiseks.

Kaks uue tee varianti

Tööde tegemiseks väljastasid Muhu vallavalitsus ja muinsuskaitse Eleringile ehitusloa tingimusel, et renoveerimistöödel kasutatav tehnika ei kahjusta munakiviteed.
“Elering on alajaama rekonstrueerimisel ka sellest kinni pidanud ning kogu rasketehnika liikumine on kooskõlastatud muinsuskaitseametiga,” väidab Saarte Häälele Eleringi kommunikatsioonispetsialist Kadri Mets.
AS Elering kuulutas Võiküla alajaama rekonstrueerimiseks hanke välja eelmisel aastal. Paraku küsis firma MKA-lt munakivitee kasutamise tingimusi alles tänavu veebruaris.

“Selleks ajaks oli hange juba lõppenud ning töö teostaja valitud,” nendib Peeter Nork. Seega ei saanud tema sõnul muinsuskaitselisi tingimusi – munakivitee tehnilist ülevaatust ja kuni 10 tonni üldkoormusega veokite kasutamist (raskemate veokite kasutamine ainult talvisel ajal, mil maapind on piisavalt külmunud) – talvise aastaaja ning fikseeritud ajagraafiku tõttu enam täita.

MKA tegi ettepaneku rajada alajaama töö korraldamiseks ja hooldamiseks uus tee. MKA soovitas valida Kuivastu–Pädaste kõrvalmaanteelt algava ja kõrgepingeliinide all paikneva sihtkaitsevööndi ja mereäärse pinnastee vahel.
Teine variant uue tee kõrval on Peeter Norki sõnul sõlmida leping hooldus- ja korrastustöödeks tee omaniku ehk Muhu vallavalitsuse ning Eleringi vahel.

Teised sõidavad ka

Eleringi juhatuse liige Kalle Kilk aga viitas MKA-le, et mälestise säilimise eest vastutab mälestise omanik, mistõttu Elering ei saa võtta endale vastutust tee igapäevaste hooldus- ja korrastustööde eest, “mis väljuvad Võiküla alajaama rekonstrueerimisega seotud tee olukorra säilitamise mahust”.
Kilgi sõnul on ajal, mil Eleringil puudus luba raskeveokite kasutamiseks Võiküla munakiviteel, seal siiski sõitnud raskeveokid, mis ei ole seotud alajaama rekonstrueerimisega.

“Eleringil ei ole võimalik võtta vastutust tee säilitamise eest tööde algusele eelnenud seisukorras, kui tee saab täiendavaid kahjustusi kolmandate isikute tegevuse tõttu,” teatab Kilk muinsuskaitsele.
Lisaks alajaama remondile on Eleringil plaanis Muhu-, Saare- ja Hiiumaa elektrivarustuskindluse parandamiseks Virtsu ja Võiküla vahele uputada ka uus merekaabel. Seetõttu saatis MKA kuu aega tagasi Eleringile kirja, tehes selles ettepaneku rajada alajaama majandamiseks alternatiivne ligipääs.

Eleringi juhatuse liikme Kalle Kilgi sõnul on tänaseks MKA poolt pakutud alternatiivseid ligipääsu rajamise variante kaalutud, aga firmal pole selleks ressursse: “Kahjuks ei ole Eleringil võimalik antud hetkel endale nimetatud kohustusi võtta.”
Vastavalt MKA eelnimetatud kirjale palub Elering väljastada uue Virtsu–Võiküla merekaabli paigaldamise hanke korraldamiseks (esimene hange ebaõnnestus – toim) vajalikud munakivitee kasutamise tingimused.
“Merekaabli paigaldustöödeks on muuhulgas vajalik raskeveokite transpordi kasutamine ulatuses, mis ületab Muhu valla poolt teele kehtestatud koormuspiiranguid [vt lisalugu],” väidab Kilk.

Meetmed on kasutusel

Elering on Kilgi sõnul kasutusele võtnud mitmed meetmed tee seisukorra jälgimiseks ning säilitamiseks. Koostöös MKA ja Muhu vallavalitsusega on teel läbi viidud mõõdistamistööd, et jälgida tee võimalikku vajumist ning kahjustumist.
Eleringi kommunikatsioonispetsialist Kadri Mets ütleb, et näiteks näitas 29. juuni mõõtmine, et munakivitee olukord ei ole võrreldes 30. aprilli mõõtmistega halvenenud ehk rekonstrueerimistöödega seotud transporttehnika liiklemine pole avaldanud mõju tee seisukorrale.

Lisaks on Eleringil plaanis teostada teste, mille alusel saab määrata munakivitee kandevõimet ja erinevate kihtide tugevust. “Samuti on Elering taganud nii alajaama kui ka tee seisukorra jälgimiseks järelevalvaja, et tuvastada ja peatada võimalike kahjustuste tekkimist,” sõnab Kalle Kilk.

 

576 veokitäit liiva ja paekivi

Muinsuskaitsele on vastavalt Empower AS ning AS Eltel Networks esindajate käest saadud informatsioonile teada, et merekaabli paigaldamisel kavandatakse munakivitee kaudu taas raskeveokite (40 t) liiklust ning täiteliiva vedu.
Liiv on vajalik uue kaabli paigaldamisel trasside tagasitäiteks. Liiva ligikaudne kogus on 3,6 tonni meetri kohta. Üle 800 meetri pikkuse kaabli jaoks läheb seega vaja ca 2880 tonni liiva. Lisaks on vaja ära vedada väljakaevatav paas.
See teeb ühtekokku 576 edasi-tagasi sõitu kaitse all oleval teel – minnes veetakse liiva ja tagasi tulles väljakaevatud paasi. Arvutus on tehtud 10 t täiskoormusega veoautode kohta.

AS Empower on pakkunud välja võimaluse kasutada võimalikult palju ära kohapeal olevat väljakaevatavat pinnast ning kaabli paigaldust olemasolevasse torusse, mis väldiks suurte liivakoguste vedu.
Samas on lisatud, et täpsemad viisid ja meetodid tööks selguvad tehnoloogilise tööprojekti käigus, mida aga paraku pole veel projekteerima hakatud.

Peeter Nork leiab, et tööde maht, meetodid ning viisid peavad olema ette antud juba hankedokumentides, sest alajaama rekonstrueerimine on veenvalt näidanud, et tagantjärele kokkulepped ei suuda tagada mälestise säilimist.

 

Võiküla tee

• Vahetult enne Kuivastu sadamat suurelt maanteelt alguse saav sirge munakivitee (3 km, laius 8 m) viib Võikülasse ja sealt edasi, tehes täisnurkse pöörde, Järve suurtükipatarei kaitsevallideni (2 km).

• Tegemist on tüüpilise munakiviteega, mis on aktiivses kasutuses. Sellel on emotsionaalne väärtus, võimalik turismiobjekt. Tee säilitamine võib sattuda ohtu Muhu ja mandri vahelise püsiühenduse rajamisel.
Allikas: Muinas.ee

Print Friendly, PDF & Email