Neh, võtsid kätte ja ehitasid oma külale koja

Juu Jääbi rall oo seks voastaks ühespool omadega. Koguva kunstitallis oo Juu Jääbist näitus ülesse pantud. Seda soab voatama minna.

Ja Külasema kokkutulek oo koa nüid möödas. Neh, ma`p teekskid sest muidu änam juttu, kui põleks sial pidu akatuseks mitte avatud Külasema külakoda. Andku ingamist, Suurevärava Jüri jättis külale päranduseks vagunelamu, misest nüid oo uhke külakoda ehitat. Ja kokkutuleku alustuseks tiriti maja sildi pialt siilikukangas ää ja puhas. Sihes oo kõikide külaperete ajalugu natusse ja neh, sialtküla kuulsuste pildid puhas rivi piale pantud.

Mailmatuma pitk nimekiri nõukstest tublidest inimestest, kis oma vabast aast ja vabast tahtest, aitasid külakoda ehita, oo koa nüid sialsammas majas seena pial. Kõige suuremaks annetajaks olli Külasema Ado-Jaeni pere. Ja kui keegid tahab äkist seda külakoda nüid iseoma silmaga nähä, siis küsige aga Sepahansu Malle kääst, millal ja mismoodi sõnna sisse soab.

Pidu ise läks koa kenaste korda. Takkajärgi külavanam tänab viel esinejaid ja Tornimäe näiteringi ja Ado-Jaeni Indrekut ja muidugist Taevatuati, kis ilmselgeste oo koa Külasema juurikatega mies. Põle viel sõukest asja juhtun, et selle küla pidude aegas oleks vihm rahva ää leotan.

Neh, ja et põleks üksipäini moo kiidulaul mitte, siis pühabe õhta elistas moole üks Inge, kis koa Külasema pidus köis ja tahtis omad tänud koa edasi anda. Kõikidele, külakoja ehitajatest kuni supikeetjateni välja. Kõik oln just nii irmus kena, et änam param ep soakskid olla.

Mis siis eespool ootamas oo koa? Neljabe, 12-ndamal juulil oo Hellamaa Männikul Muhuvolle 2012 teene etapp. Kalevi kääst soab selle kohta muidugist täpsemaste tiada.

Laulukoorisid jägub selle nädali sihes laulma ünha kahte kirku. Liiva suures kirkus laalab rieede, 13-ndama juulikuu pääva õhta kellu kahessast Eesti Rahvusringhäälingu segakoor. Nende kontsert oo tuimuidu.

Ja 14-ndama juuli pääva kellu kahest oo Hellamaa kirkus Orthodox Singers. Piletime müiasse kirkus kohjapial. Tükist küsitse viis eurut. Lastel ja pensiunääridel oo neli eurut.

Ja nüid ma tuleta miele teitele ühte Koguva pildivõistluse juttu. Muuseum oo välja mõteln seevoastaks sõukse pilditegemise võistluse, misel oo teemaks pantud Koguva. Neh ikka selle küla 480-nda voastapääva auks. Et kui sa oled sattun Koguva külavahele patseerima või see sui muuseumis köin, ja sool oo äkise sest reisust jäen mõni pilt aparaadi sisse, siis aga soada muuseumile.

Piltisid oodetse e-posti aadresside pial mai@muhumuuseum.ee ja mai.meriste@gmail.com. Iga pildistaja kääst tahetse kõege rohkem viis pilti. Ää soatma piaks omad votud 1. septembriks ja võitja kuulutatse välja siis, kui sügise nende sammade piltide väljanäituse avamine oo.

Vat sõuksed mo jutud täna ollid. Olge munuksed.

Print Friendly, PDF & Email