Meretarkusest ja merega piiratud mõtlemisest (5)

Meretarkusest ja merega piiratud mõtlemisestViimase aja uudised Eesti tuleviku kohta on olnud murettekitavad ja Saaremaa ei eristu siinkohal millegagi. Ometi tahaks endalt küsida, et isegi kui globaalsed trendid liiguvad meile ebasoodsas suunas, kas oleme omalt poolt teinud selleks kõik, et nende mõju kas või leevendada? Lähiaastail on paras aeg atra seada, sest üks Euroopa Liidu eelarveperiood on lõppemas ja uus vajab loomiseks värskeid mõtteid. Sel põhjusel on ülevaatamisel ka maakonna arengustrateegia.

Lähedast arusaama maakonna hetkeolukorrast ja tulevikuväljavaadetest kujundas maakonna arengufoorum 31. mail. Peateemasid – rahvastik ja majandus – käsitlesid Rivo Noorkõiv ja Garri Raagmaa. Paneeldiskussioonis osalesid veel Villu Vatsfeld, Mart Maastik, Karel Lember ja Eedi Sepp. Räägitust jäid kõlama järgmised mõtted.

Probleemid

Peamine probleem kogu Eestis ja ka Saaremaal on vähenev ja vananev rahvastik. Loomuliku iibe vähenemisest valusamalt mõjub väljaränne, sest minejad on reeglina nooremad ja haritumad.

Maakonna rahvastikupüramiidist saab välja tuua kaks trendi: meil on palju vallalisi noori mehi, vanemaealiste seas aga palju lesestunud naisi. Kiiret leevendust või lahendust neile protsessidele paistmas pole.
Inimeste geograafilises paiknemises on juba tekkinud nn ise teen-ise vastutan-piirkonnad, kuhu elama minnes on inimene teadlik sellest, et ta ei saa seal loota kellelegi peale iseenda. Avalike teenuste osutamine on seal inimeste vähesuse ja pikkade vahemaade tõttu ebamõistlikult kallis Nii õpetavad elanikud ise lapsi või kustutavad tuld.

Majandusvaldkonnas muutub energia maailmas üha kallimaks, suureneb sundkulude, eelkõige toidu ja kütte osakaal väljaminekutes. Taas on tekkimas tugev palgatõusu ootus, mille leevendamiseks pole vahendeid aga kusagilt võtta, sest hüppelised majanduskasvud on asendunud heal juhul stabiilsusega.
Euroopa vahendite jagamisel senine rahastamismudel enam ei kordu. Meie jaoks tõusevad omaosalused, tugevamalt tuuakse sisse koostöönõue ning tõenäoliselt hakatakse rohkem hindama projektide tulemuslikkust. Sisu poolest jääb võlusõnaks energiatõhusus.

Tugevused

Kuigi tõsiseid probleeme on meil palju, ei ole pilt siiski nii trööstitu. Võrreldes Lõuna-Euroopaga mõjub kliima soojenemine Läänemere piirkonnale positiivselt, sest saagikus kasvab ja meil jagub põllumajanduse tarbeks vett. Kõrbestuva Vahemere-piirkonna asemel saab uueks arengukeskuseks Euroopas paarikümne aasta jooksul Läänemere regioon, mille keskmes asumine on Saaremaale suur väljakutse ja võimalus.
Võrreldes Eesti muude maapiirkondadega ei ole Saaremaa inimestest veel nii tühjaks jooksnud. Meie noored hakkavad tagasi koju tulemisele mõtlema palju varem kui mandri omad – mitte vanaduspõlves, vaid pereloomise eas, sest siin on lastele ideaalne kasvukeskkond.

Saaremaa on kasutamiseks üks tugevamaid geograafilisi kaubamärke, mis müüb kõike. Meil on eriline müstiline aura, saarlase töökus, innovaatilisus ja pragmaatiline meel. Halduskorralduses mõistame Saaremaad ühtse tervikuna – ükski vald ei pea kahtlema selles, millisesse maakonda ta kuulub. See on erinevalt mandri maakondadest väärtus omaette.
Meil on puhas, kaunis ja üsna puutumata loodus, mis pakub arenguruumi nii turismile kui ka põllumajandusele. Veel on ka üksjagu vaba maad.

Väljakutsed

Majanduselus tuleks keskenduda kahele aspektile: olemasoleva töötleva tööstuse lipulaevana hoidmisele ja väikeettevõtluse soodustamisele, kuna need annavad enamiku hõivest ja uutest väärtustest. Roheline tee kõigele, mis parandab vanemaealiste või naiste hõivet, rakendab vaba maad, väärindab puitu, võimaldab meil süüa kohalikku toitu või müüa oskuslikku käsitööd. Tuleb otsida veelgi enam koostööd teadusasutuste ja ettevõtjate vahel, et viimaste praktilised tootmisega seotud probleemid leiaksid hõlpsasti lahendused.
Saaremaa on aastaid olnud Eesti spaakultuuri eestvedaja. Uut kvaliteeti aitaks luua tavapäraste teenuste sidumine ilukirurgia, taastus- või hooldusraviga. Samuti oli huvitav idee tervele perele meelelahutusvõimaluste loomine: lapsed lõbutsema, emad-isad spaasse, vanavanemad taastusravisse.

Taristu osas on tähtsaim eesmärk teede hea sõidetavus ja tolmuvabadus. Energiamajanduses tuleb jätkuvalt otsida säästmisvõimalusi. Hõivet ja maakasutust aitab parandada üleminek kohalikule taastuvenergiale.
Meilt on küll palju ära mindud, kuid väljarännanud on oma mõtetes tihti kodu küljes kinni ning vaata et suuremad patrioodid, kui me ise siin kohapeal. Nende soov panustada ja suhtlusvõrgustik on hindamatu väärtusega. Kes võiks olla “kaugemalt kaasaelajate” kontaktisik kodusaarega, nii äri kui ka kultuuri vallas?
Samuti on meil tekkinud arvestatav suvesaarlaste kogukond, kes on tihti valmis kohalikku ellu panustama.

Kuressaare kui tõmbekeskus laiendab oma piire, selle ümbruses on rakendatud 70% kogu maakonna tööealistest. Üha rohkem inimesi saab sealt ka kõik vajalikud teenused. Vajame tugevat maakonnakeskust, sest “mida kõrgem on kartulikuhi, seda kaugemale ulatub kuhja põhi”. Samas tuleb analüüsida, millised on kohaliku tasandi tõmbekeskused muudes Saaremaa piirkondades, mis suudavad olla atraktiivsed ettevõtluseks, pakkuda piisavalt avalikke ja erateenuseid.

Kasutamaks aga ära meie põhilist tugevust – pragmaatilisust –, soovitasid ettekandjad meil esimestena Eestis võimalikult paljude osapoolte vahel kokku leppida, millises suunas edasi minna. Meil on olemas erinevad organisatsioonid, kes kõik toimetavad tervikliku Saaremaa huvides. Kas suudame ühiselt mõelda, mis on Saaremaa jaoks tähtis, ja leida neile ideedele ka rakendamisvõimalused?
Kokkuvõttes kõlas muremõtteid foorumil rohkem kui lahendusi. See on ka loomulik, sest kui lihtsad lahendused oleksid olemas, siis meil tõenäoliselt nii tõsiseid rahvastiku- või majandusprobleeme ei eksisteeriks. Rõõmu tegi viimase esineja – maakonna noortekogu – ettekande värskus, ambitsioonikus ja positiivsus, mis kattus paljuski ettekandjate poolt välja pakutuga. Kindlasti saame üheskoos oma kodusaare heaks päris palju teha!

Jaanika Vakker
Maakonna arenduse nõukoja liige

Print Friendly, PDF & Email