Kas tööandjal on õigus lahti lasta töötaja, kes keeldub pakutavast tööst? (4)

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Kiiver:

Töölepingu seaduse (TLS) § 5 lõike 1 punkt 3 kohustab tööandjat teavitama töötajat tehtavatest tööülesannetest, mis võivad näiteks olla kirjas töölepingus või töölepingu juurde lisana kuuluvas ametijuhendis. Tööülesannete kirjeldus peab olema piisavalt selge ja arusaadav, tagamaks, et töötaja tööle tulles teab, milliste ülesannete täitmist temalt oodatakse. Töölepingus kokkulepitud tingimusi saab muuta üksnes poolte kokkuleppel.

Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkumist, näiteks kui töötaja on hoiatusest hoolimata eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või ei ole täitnud töökohustusi.

Tööandja on kohustatud kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning andma selgeid ja õigeaegseid korraldusi. Töötaja on kohustatud tegema kokkulepitud tööd ja täitma töö iseloomust tulenevaid kohustusi ning täitma õigel ajal ja täpselt tööandja seaduslikke korraldusi.

Tööandja korraldus peab olema seotud töölepingus ettenähtud tööülesandega. Korralduse andmisel peab tööandja mõistlikult arvestama töötaja huve ja õigusi.

Töötaja ei pea täitma korraldust, mis ei ole seotud töölepingu, kollektiivlepingu ega seadusega. Korraldus, mis ei ole seotud töölepingu, kollektiivlepingu ega seadusega ja millest ei või kokkuleppel kõrvale kalduda või mis on vastuolus hea usu või mõistlikkuse põhimõttega, on tühine. Korraldus, mis ei ole seotud töölepingu, kollektiivlepingu ega seadusega, on kehtiv, kui see tulenes hädavajadusest. Hädavajadust eeldatakse eelkõige vääramatu jõu tagajärjel tööandja varale või muule hüvele tekkida võiva kahju või kahju tekkimise ohu korral.

Seega kui töötaja keeldub tegemast töölepingujärgset tööd või ei täida tööandja mõistlikke korraldusi, on tööandjal õigus töötajat hoiatada ja kui töötaja hoiatusest hoolimata eirab tööandja mõistlikke korraldusi või ei täida töökohustusi, võib tööandja töölepingu üles öelda. Eelnevat hoiatamist ei ole ülesütlemise eeldusena vaja, kui töötaja ei saa seda hea usu põhimõtte järgi tööandjalt oodata kohustuse mittetäitmise erilise raskuse tõttu või muul põhjusel. Töölepingu võib üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavaldusega. Tööandja peab ülesütlemist põhjendama.

Print Friendly, PDF & Email