Saare maakonnas on ränne igapidi miinuses (2)

Saare maakonnas on ränne igapidi miinuses

 

Statistikaameti andmetel kahanes Saare maakonna elanikkond 2011. aastal nii välis- kui ka siserände tagajärjel.

Läinud aastal siirdus Saare maakonnast välismaale elama 151 inimest, mõnest välisriigist saabus siia vaid 57 inimest. Välisrände saldo oli mullu –94, mis on viimase viie aasta suurim.
Võrdluseks olgu kohe ära toodud 2010. aasta andmed: tunamullu rändas Saare maakonnast välismaale 133 inimest, välismaalt saabus siia aga 70 inimest. Seega oli välisrände saldo 2010. aastal –63.

Eelistatakse Soomet

Kui vaadata välisrände statistikat riikide kaupa, siis möödunud aasta siin midagi uut ei toonud – nagu varasematel aastatel, nii emigreerusid saarlased ja muhulased ka mullu peamiselt Soome. 2011. aastal läks meie põhjanaabrite juurde elama 117 inimest, s.o ligi 80% kõigist välismaale siirdunuist.
Teistesse meie lähinaabruses asuvatesse riikidesse (näit Rootsi, Lätti ja Venemaale) oli väljaränne väga tagasihoidlik või praktiliselt olematu. Üllatusliku teise koha haaras välisrändes hoopiski Suur-britannia, kuhu läks 10 Saare maakonna elanikku.
Ja veel üks huvitav tähelepanek: Saare maakonna välisrände viie aasta statistika näitab, et viimasel kahel aastal on välismaale elama siirdujate arv tõusuteel, samas on aga välismaalt siia tulnute arv kahanenud.
Kõige madalam oli välisrändesaldo masu ajal, s.o aastatel 2008 ja 2009, vastavalt

–43 ja –30. Kui maailmamajandus hakkas aga 2010. aastal tasapisi kosuma, suurenes taas ka Saaremaalt välismaale siirdunud inimeste arv.
Saare maakonna elanikkond kahanes mullu veel ka sise- ehk maakondadevahelise rände tõttu. Tõsi, samas on heameel tõdeda, et 2011. aastal siserände negatiivne saldo võrreldes 2010. aastaga pisut vähenes.
Kui tunamullu rändas Saare maakonnast mujale Eestisse elama 1178 ja mandrilt tuli siia elama 1129 inimest, mis teeb siserändesaldoks –49, siis mullu oli pilt mõnevõrra parem. 2011. aastal läks meilt Eesti teistesse maakondadesse 1167 inimest, siia tuli aga 1122 inimest. Siserändesaldo oli mullu –45.

Välja rändavad naised

2011. aastal liikusid Saare maakonnast mujale Eestisse elama peamiselt naised – mullu oli naiste siserändesaldo meie maakonnas –42, meestel vaid –3. 2010. aastal oli aga meeste siserändesaldo Saare maakonnas hoopiski positiivne: +11 (naistel –60).
Erinevalt välisrändest on siserändesaldo Saare maakonnas olnud kõige kõrgem masu ajal, s.o aastatel 2008 ja 2009, vastavalt –68 ja –109.
Saare maakonna inimesed siirduvad peamiselt elama Tallinna või selle lähedusse. Veel on Saare maakonnast väljarännanute eelistatumad kohad Tartu- ja Pärnumaa. Ülejäänud maakondadesse kolitakse vähem.
Nii sise- kui välisrändes vahetasid elukohta enim 25–34-aastased Saare maakonna noored. Nende lahkumine muutis negatiivseks ka kuni 4-aastaste laste rändesaldo. See-eest on vanemate inimeste rändesaldo Saare maakonnas positiivne.

Rändestatistika põhineb rahvastikuregistri andmetel.

Print Friendly, PDF & Email