Lammutamist vajavate hoonete kaardistamine

SA-st Keskkonnainvesteeringute Keskus saab keskkonnaprogrammi kaudu toetust taotleda 11 keskkonnavaldkonnas. Toetuse andmise aluseks on keskkonnaministri määrus nr 13 “Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord”. Toetuse andmise eesmärk on parandada ja säilitada Eesti loodust ja keskkonda.

Käesolevast aastast on muuhulgas võimalik toetust taotleda ka kohaliku omavalitsuse hinnangul maastikupilti kahjustava lagunenud ja kasutusest väljalangenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitise või -rajatise likvideerimiseks (täpsem info www.kik.ee).

Siinkohal palub Kaarma vallavalitsus elanike abi valla haldusterritooriumil olevate maastikupilti kahjustavate hoonete kaardistamisel. Ootame täiendavat infot Kaarma valla haldusterritooriumil asuvate kasutusest väljas olevate lagunenud ja lammutamist vajavate põllumajandus-, tööstus- või militaarehitiste kohta, mis teie hinnangul kahjustavad maastikupilti või piirkonna väljanägemist.
Palume esitada kirjalikult info rajatise või hoone asukoha kohta ning paari lausega kirjeldada hoone seisundit ja seda, miks see hoone teie hinnangul lammutamist vajab (visuaalselt kole, varinguoht, oht põhjaveele vms).
Nimetatud info palume edastada Kaarma vallavalitsusele aadressil: Marientali 27, 93820 Kuressaare, või e-posti teel kairi@kaarma.ee.

Kairi Niit

Print Friendly, PDF & Email