Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu algatamine

 

Kaarma Vallavalitsuse 8. märtsi 2012 korraldusega nr 71 algatati Nasva alevikus Sadama tee 26 kinnistul, katastritunnus 34804:001: 0232, omanik AS Baltic Workboats, ja selle lähialal detailplaneering.

Planeeringu eesmärk on hoonestusala ja hoonestustingimuste määramine võimaliku Enercon E-82 E2-tüüpi elektrituuliku püstitamiseks ja krundi moodustamiseks reformimata riigimaast, krundi ehitusõiguse määramine, keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsutee kavandamine, tehnovõrkude asukoha määramine, õigusaktidest tuleneva kitsenduste ulatuse määramine ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine.

Peeter Tammai,
planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email