Detailplaneeringud

Detailplaneeringud

 

1. Kaarma Vallavolikogu 22. veebruari 2012 otsusega nr 8 kehtestati Mändjala küla Rannamaa (katastritunnus 34801: 008:0475) ja Rannaliiva (katastritunnus 34801:008:0294) kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärk on Rannamaa ja Rannaliiva kinnistu jagamine üksikelamukruntideks, kruntidele ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse ulatuse ning nende põhimõtete määramine, liikluskorralduse põhimõtete ja juurdepääsuteede määramine, keskkonnakaitseliste tingimuste seadmine ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine.

2. Kaarma Vallavalitsuse 27. veebruari 2012 korraldusega nr 56 võeti vastu Upa küla Armanni (katastritunnus 27003:001: 0501) ja Juhani (katastritunnus 27003:001:0920) kinnistu detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule.
Planeeringu eesmärk on maaüksuste jagamine elamumaakruntideks, kruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, keskkonnakaitseliste tingimuste seadmine ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 19.03–02.04.2012. Planeeringu materjalidega saab tutvuda Kaarma vallamajas (Marientali 27, Kuressaare) sekretäri juures infolauas ja Kaarma valla kodulehel aadressil http://www.kaarma.ee/page.asp?p=121.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 16.04 kell 16 Kaarma vallamajas (III korruse saalis).
Avaliku väljapaneku ajal võib planeeringule esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud või vastuväited esitada kirjalikult Kaarma vallavalitsusele (Marientali 27, Kuressaare) või e-postiga aadressil kaarma@kaarma.ee.

3. Kaarma Vallavalitsuse 27. veebruari 2012 korraldusega nr 55 tunnistati kehtetuks Kaarma Vallavalitsuse 13. augusti 2008 korraldus nr 301 detailplaneeringu algatamise kohta Unimäe külas Urga kinnistul katastritunnusega 34801:004:0177. Põhjus: kinnistu on võõrandatud ja kinnistu uus omanik on taotlenud kinnistule projekteerimistingimuste väljastamist ühe majapidamise projekteerimiseks ja rajamiseks.

Peeter Tammai,
planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email