Uue Aste põhikooli direktori konkurss

Tuginedes Kaarma vallavolikogu otsusele 21. septembrist 2011 nr 43, mis puudutab vallas asuvate koolide ümberkorraldamist, sulgeb Kaarma vallavalitsus Kaarma kooli, jätkates vallas põhihariduse andmist Aste alevikus asuvas Aste põhikoolis.

Koolide ümberkorraldamisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 2 punktis 1 ettenähtud tegevustega, s.o koolid ühendatakse üheks või mitmeks kooliks, kusjuures ühendatavad koolid lõpetavad tegevuse ja nende baasil asutatakse uus kool.
Eelnevat silmas pidades kuulutab Kaarma vallavalitsus välja avaliku konkursi uue Aste põhikooli direktori ametikoha täitmiseks.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
• Pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
• muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
• kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine koolijuhtimiskoolitus.
• Valmidus asuda oma tööülesandeid täitma hiljemalt 1. juunist 2012.
• Teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest, oskus koostada kooli eelarvet.
• Enesekehtestamisvõime, vastutustunne, korrektsus tööülesannete täitmisel.
• Koostöö- ja analüüsivõime ning väga hea suhtlemisoskus, planeerimisoskus. • Õpi- ja otsustusvõimelisus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus kõnes ja kirjas.
• Arvuti kasutamise oskus (Microsoft Word, Excel, Microsoft Outlook jm).
Omalt poolt pakume: osalemist uue koolihoone rajamise protsessis 2012–2013, sellega seonduvat tänapäevast töö- ja õpikeskkonda, oma käe järgi kujundatavat pedagoogide kollektiivi ning koolipidaja poolset konstruktiivset ja koostööaldist suhtumist.
Konkursil osalemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus
• elulookirjeldus (maks 1 A4-lehel)
• kandidaadile esitatud nõuete täitmist tõendavate dokumentide ärakirjad, koopiad
• kirjalik visioon kooli juhtimisest, majandamisest ja töökorraldusest.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 27. veebruariks märgusõnaga “Uue Aste Põhikooli direktori konkurss” aadressil: Kaarma Vallavalitsus, Marientali 27, 93820 Kuressaare, Saare maakond. Lisainfo: tel 45 20 454; 52 20 329 või rein@kaarma.ee.

Kaarma Elu

Print Friendly, PDF & Email