Keskkonnamõjude strateegiline hindamine

Võttes aluseks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1, 2 ja sama seaduse § 35 lg 5 kohase keskkonnamõju eelhinnangu ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a määruse nr 224 § 2, otsustas Kaarma Vallavalitsus oma 9.02.2012 korraldusega nr 35 mitte algatada strateegilist keskkonnamõju hindamist (KSH) Kaarma vallas Upa külas Juhani (27003:001:0920, 10,39 ha) ja Armanni (27003:001: 0501, 7,1 ha) maaüksustel Kaarma Vallavalitsuse 5.04.2011 korraldusega nr 108 algatatud detailplaneeringule, mille sisuks on elamuarendus orienteeruvalt 23 ha suurusel planeeringualal ja eesmärgiks: üksikelamuala rajamise võimaluste ja vajaduste väljaselgitamine; keskkonnakaitseliste tingimuste seadmine; liikluskorralduse põhimõtete lahendamine; põhiliste tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine; hoonestuse ja haljastuse põhimõtete kujundamine.

Planeeringualal asuvad lisaks veel Pumpla (27003:001: 0187, 3,13 ha) ja Ubina (27003: 001:0921, 9124 m2) maaüksus. Planeeringualale on kavandatud juurdepääs Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare maanteelt avalikus kasutuses oleva teelõigu kaudu. KSH eelhinnangu kohaselt ei ole detailplaneeringul eeldatavasti olulist keskkonnamõju.
Nimetatud detailplaneeringute koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kaarma Vallavalitsus (Marientali 27, Kuressaare 93820, Saaremaa, tel 45 20 450), detailplaneeringu koostaja on Klotoid OÜ (Rohu tn 5, Kuressaare, tel 45 33 723) ja kehtestaja on Kaarma Vallavolikogu (Marientali 27, Kuressaare 93820, Saaremaa, tel 45 20 450).
Käesoleva detailplaneeringu koostamise algatamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Kaarma valla kodulehel www.kaarma.ee ja Kaarma vallavalitsuses.

Kaarma Elu

Print Friendly, PDF & Email