Detailplaneeringu algatamine

Kaarma Vallavalitsuse 9. veebruari 2012 korraldusega nr 34 algatati Mändjala külas Luite kinnistul (katastritunnus 34801: 008:0411) detailplaneering.

Planeeringuala suurus on 4,8 ha. Planeeringu eesmärk on Luite maaüksusele puhkekeskuse rajamine, puhkekeskuse hoonestuse ja ligikaudse asukoha ning mahtude määramine, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine.

Peeter Tammai,
planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email