Kuivendusplaanid seavad ohtu linna joogiveevarud

Maaomanikud soovivad hakata kuivendama Kuressaare linna joogiveega varustava Tõlli-Ansi veehaarde toiteala, mis seab osaliselt ohtu Kuressaare veevarud.

Põllumajandusameti Saare keskuse poole pöördunud Tõlli-Ansi maaomanikud küsivad oma kinnistute kuivendamiseks projekteerimistingimusi alal, kuhu ekspertide soovituste kohaselt nähakse ette veehoiuala Kuressaare linna veevarustuse tagamiseks.
Keskkonnaamet peab uute kuivendamissüsteemide rajamist Tõlli-Ansi veehaarde toitealale lubamatuks.
Amet osutab, et Tõlli veehaarde veevaru kadumisel või reostumisel tuleb uute veehaarete valikul liikuda sisemaa poole, millega kaasnevad kulud uuringuks, varude kinnitamiseks ja torustike ehituseks ei ole väikesed.
Ka OÜ Eesti Geoloogiakeskus ja AS Maves poolt eri aegadel tehtud hüdrogeoloogilised uuringud peavad lubamatuks veehoiualal uute kuivendussüsteemide rajamist, vanade kuivendussüsteemide puhul tuleks piirduda vaid lahtise kraavituse rekonstrueerimisega.

Ekspertide hinnangul mõjutab liigniisketel maadel veetaseme alandamine otseselt veehaarde toitumistingimusi, kuid jätab põhjavee suure juurdevoolu tõttu maad kevadise või sügisese kõrgvee ajal ikkagi niiskeks. Kuna maade kuivendamine mõjutab keskkonnaameti hinnangul eeldatavalt põhjavee kvaliteeti, varude mahtu ja varu taastumist, tuleks kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust.
Tõlli-Ansi veehaarde valdaja AS-i Kuressaare Veevärk juhatuse liige Ain Saaremäel pole Kuressaare linna joogiveevarusid ohustavate arengutega end veel peensusteni kurssi viinud.
“Lasin silmad sellest kirjast üle, aga ausalt öelda ma väga mõttega ei lugenud seda,” ütles ta. “See otseselt meid ei puuduta praegu,” lisas ta. Seda, millised võivad olla kuivendamise tagajärjed veehaarde toitealale, peavad Saaremäeli sõnul ütlema hüdrogeoloogid.

Põllumajandusameti maaparanduse osakonna juhataja kt Tiiu Valdmaa ütles, et arvestades keskkonnaameti seisukohta ning asjaolu, et tegemist on Kuressaare linna veehaarde toitealaga, ei soovita põllumajandusamet veehoiualale kuivendussüsteeme rajada ega olemasolevaid süsteeme rekonstrueerida. Samas ei ole põllumajandusametil antud juhul õigust keelduda projekteerimistingimuste väljastamisest, kuid enne ehitusloa väljastamist tuleb kavandatava tegevuse võimalike tagajärgede kohta kindlasti läbi viia keskkonnamõju hindamine.

Print Friendly, PDF & Email