Planeeringute kehtestamine

Kaarma Vallavolikogu 25. jaanuari 2012 määrusega nr 1 ja Kuressaare Linnavolikogu 26. jaanuari 2012 otsusega nr 1 kehtestati Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering.

Ühisplaneeringu ala hõlmab Kuressaare linna territooriumi ja Kaarma valla piires Keskranna küla, Mändjala küla, Nasva aleviku, Laheküla küla, Unimäe küla, Sikassaare küla, Upa küla, Mõisaküla küla, Lilbi küla, Paimala küla, Vaivere küla, Praakli küla, Vatsküla küla, Kasti küla, Muratsi küla ja Kudjape aleviku. Kaarma valla piiridesse jääva ühisplaneeringuala pindala on 9025 ha. Ülejäänud valla territooriumi osas kehtib üldplaneering, mis on kehtestatud Kaarma Vallavolikogu 7. juuli 2010 määrusega nr 9.
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu eesmärk on tulenevalt planeerimisseadusest ruumilise arengu põhimõtete ning maakasutus- ja ehitustingimuste määramine Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi alal.

Kaarma Vallavolikogu 25. jaanuari 2012 otsusega nr 1 kehtestati Kudjape alevikus Kudjape kalmistu laienduse detailplaneering II. Planeeringu eesmärk oli, lähtudes maakorralduslikest aspektidest Kudjape kalmistu laienduse kehtiva detailplaneeringuga antud lahenduse muutmine kavandatud teemaa-alade osas, et viia varem määratud teemaa-alade piirid kooskõlla olemasolevate katastris registreeritud katastriüksuste piiridega ning täpsustada reformimata riigimaast ja eramaast teemaa-alade moodustamise põhimõtteid.

Peeter Tammai,
planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email