Kaarma vallavolikogu info

Volikogu korralised istungid toimusid 21. detsembril ja 25. jaanuaril.

Detsembris

 • Seati isiklik kasutusõigus valla munitsipaalomandis olevale Laiselja tee kinnistule. Isiklik kasutusõigus anti Eesti Energia Jaotusvõrgule, koormatava ala pindala on 386 m2.
 • Muudeti valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda. Lisandus täiendav § 151 “Puudega inimese täiendav toetus”.
 • Kehtestati lastaia õppetasu uus määr, mis on alates 1. jaanuarist 2012 15 eurot lapse kohta kuus. Lapse puudumine lasteaiast ei vabasta lapsevanemaid õppetasu maksmisest.
 • Kinnitati 1. septembrist 2012 tegevust alustava kooli nimeks Aste Põhikool.
 • Muudeti volikogu õigusakte.
 • Esimese lugemise läbis valla 2012. a eelarve.

Jaanuaris

 • Kehtestati Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering ning Kudjape kalmistu laienduse II detailplaneering.
 • Seati isiklik kasutusõigus valla omandis olevale Leebemetsa teele (Mändjala). Isiklik kasutusõigus anti Eesti Energia Jaotusvõrgule, koormatava ala pindala on 14 m2.
 • Määrati sihtotstarbed Nasva aleviku Kelsi, Sõrve mnt 39 ja Tuletorni tn 6 piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele.
 • Otsustati müüa valla vara: laadur Palazzani (ehitusaasta 2007) alghinnaga 15 000 eurot ja Kiratsi külas asuv Jõeääre kinnistu, kus asub pumbamaja. Kinnistu suurus on 176 m2. Pumbamaja omanikuks saab Lemmi Pihel, kes tagab veevarustuse ka naabritele.
 • Muudeti Kaarma valla ehitusmäärust. Alates 1. veebruarist 2012 avaldatakse planeeringute ametlik info maakondlikus ajalehes, infolehes Kaarma Elu ja Kaarma valla veebilehel.
 • Muudeti ka Pähkla hooldekodu põhimäärust, kus alates 1. veebruarist 2012 osutatakse ajutise varjupaiga teenust hädaolukorras olevatele Kaarma valla elanikele.
 • Kinnitati Kaarma valla juhtimisstruktuur ja teenistujate koosseis.
 • Teisel lugemisel oli Kaarma valla 2012. a eelarve. Lugemine katkestati.

Volikogu järgmine istung toimub 22. veebruaril.
Vallavolikogu õigusaktid on avaldatud valla kodulehel www.kaarma.ee .

Eeve Näälik,
volikogu sekretär

Print Friendly, PDF & Email