SOL: gümnaasiumide osas arvestatagu olukorraga (4)

Saaremaa omavalitsuste liidu (SOL) volikogu leiab ühes Saare maavalitsuse esindajatega, et Leisi ja Orissaare koolis gümnaasiumiosaga jätkamine peaks olema valdade otsustada.

SOL-i volikogu liikmete hinnangul on muudatused koolivõrgus paratamatud ja vajalikud, kuid otsuste sisu ja ajalise tempo valikul peab arvestama kohalikke olusid.
Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoole edastatud ühises seisukohas rõhutavad SOL ja maavalitsus, et kohalikud omavalitsused on pidevalt panustanud koolide pedagoogilise kaadri ja materiaal-tehnilise baasi arendamisse ning koolivõrgu korrastamisse.

Kuressaare hästitoimivas haridusruumis ja väljakujunenud koolikorralduses muudatusi ette näha ei ole, kuid väiksema õpilaste arvuga Orissaare ja Leisi kooli gümnaasiumiklassides hariduse andmise jätkamine peaks jääma kohalike omavalitsuste endi otsustada, tõdevad SOL-i liikmed.
Koolid asuvad kõik väga erinevas keskkonnas ning seega ei saa valikud olla kõikjal ühesugused ega ka ühesuguse ajaga elluviidavad. Nn puhaste gümnaasiumide loomine Saare maakonnas ei ole SOL-i liikmete ja Saare maavalitsuse haridusosakonna juhataja Raivo Peetersi arvates aga otstarbekas.

Vastuseks ministri küsimusele, kas gümnaasiumipidaja peaks tulevikus olema kohalik omavalitsus või riik, nendivad SOL-i liikmed, et hariduse kvaliteet ei sõltu kooli omandivormist. “Olukorras, kus puudub teave riigigümnaasiumi toimimise põhimõtetest, oleme seisukohal, et gümnaasiumipidaja peaks olema kohalik omavalitsus,” märgitakse kirjas.
Õppekohtade jaotus üld- ja kutsehariduse vahel ei ole omavalitsusjuhtide hinnangul vajalik. SOL leiab, et määrava tähtsusega on laialdase ja tugeva üldkeskhariduse ja sellel põhineva kutsehariduse võimaluste tagamine.

Gümnaasiumisse õppima asumisel olulist lävenditeemat kommenteerides leiavad Saaremaa omavalitsusjuhid, et lävendi rakendamine saab olla piirkonniti erinev, kuid sama tasandiga lävendi määramine ei ole siiski mõistlik. Leiti, et kui lävendi aluseks võetakse lõputunnistuse keskmine hinne, siis see vähendab kindlasti gümnasistide arvu. Samas on teada, et kõikide õpilaste võimed ei avane veel põhikooli lõpuklassis.
Saare maakonnas on munitsipaalomandis viis statsionaarset gümnaasiumi, kus õpib praegu 922 õpilast.

Print Friendly, PDF & Email