Jäätmeveoga liitumisest ajutise vabastuse taotlejatele (1)

Jäätmeseaduses 2011. aastal kehtestatud muudatustega on oluliselt muudetud korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise korda.

Jäätmeseaduse muudatustest tulenevalt on korraldatud jäätmeveost ajutise vabastuse taotleja kohustatud esitama kohalikule omavalitsusele iga aasta 20. jaanuariks kirjaliku taotluse korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks koos kinnitusega, et vabastuse taotlejale kuuluval kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata (jäätmeseaduse § 69 lg 5).
Korraldatud jäätmeveost vabastuse tähtaja määramiseks peab kohalik omavalitsus eelnevalt kohapeal kontrollima, et jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad (jäätmeseaduse § 69 lg 4²). Kui kohalik omavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja tema taotluse alusel teatud tähtajaks vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest (jäätmeseaduse § 69 lg 4).

Linnavalitsus tuletab kõigile linna kinnistuomanikele meelde, et jäätmevaldaja, kes ei esita nõutud kinnitust tähtajaks, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist alates (jäätmeseaduse § 69 lg 5¹).
Lisaks meenutab linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Karli Valt ka nõuet, et olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusalalt (st Kuressaarest) peab toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul (jäätmeseaduse § 71 lg 1, p 2).

Kuressaare linnavalitsus

Print Friendly, PDF & Email