Haldusakti kehtetuks tunnistamine

Kaarma Vallavalitsuse 28. detsembri 2011. a korraldusega nr 504 tunnistati kehtetuks Kaarma Vallavalitsuse 16. mai 2007. a korraldus nr 213 detailplaneeringu algatamise kohta Upa külas Pillapalu kinnistul (katastritunnus 27003:001:0345) detailplaneeringu koostamisest huvitatud isiku OÜ Lääne Vara vastavasisulise taotluse alusel.

Planeeringu eesmärk oli kinnistu jagamine neljaks krundiks: väikeelamumaa krundiks, kaitsealuse maa krundiks, ärimaa krundiks ja transpordimaa krundiks.

Peeter Tammai
planeerimise ja maakorralduse
peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email