Urmas Sepp peab kahjunõuet alusetuks (12)

Kuigi Kuressaare linnavalitsus esitas supelranna ehitushanke alaste rikkumiste eest hanget juhtinud Urmas Sepale 640-eurose kahjunõude, pole Sepp nõus seda tasuma.

Toona FIE-na hangetega (ka linna muusikakooli ehitushange – toim) tegelenud endine abilinnapea Urmas Sepp leiab, et kahju hüvitamise nõue on talle esitatud alusetult ja põhjendamatult.

Linnapea Mati Mäetalule saadetud vaides nentis Sepp, et linna ametkondliku juurdluse aktis ei ole kordagi mainitud, et linnale oleks kahju tekitatud. Ta tõi välja, et komisjon tegi aktis linnavalitsusele küll ettepaneku kaaluda Sepalt käsunduslepingu alusel saadud tasu osalist tagasinõudmist, kuid mitte kahju hüvitamist.
Urmas Sepa sõnul jääb talle esitatud nõudekirja põhjal arusaamatuks, kas talt nõutakse käsunduslepingu alusel tasutu osalist tagastamist või väidetavalt tekitatud kahju hüvitamist.

“Sõltumata sellest, kas nõudekirjas esitatud nõue kujutab endast käsunduslepingu alusel tasutu tagastamist või väidetavalt tekitatud kahju hüvitamise nõuet, ei selgu nõudekirjast nõude esitamise alus ega ka selgitused, mis kinnitaksid esitatud nõude põhjendatust,” kirjutas Sepp.
Ta rõhutas, et ei nõustu komisjoni aktis avaldatud seisukohtadega, ja esitas seega akti kinnitavale korraldusele vaide. Sepa sõnul sõlmis linnavalitsus 2009. aasta detsembris temaga käsunduslepingu, mille aluseks oli temapoolne hinnapakkumine vastavalt etteantud vormile.

See sisaldas kahe teenuse hinda: Kuressaare rannaala ehitamise hankedokumentide koostamise eest 5100 krooni ja rannaala ehitamise järelevalve summas 95 000 krooni. Vastavalt lepingule oli Urmas Sepa sõnul tema põhiline eesmärk koordineerida tööde protsessi ja tagada, et iga tööetapi raames saavutatakse need tulemused, mis olid ette nähtud tööde edukaks lõpetamiseks.

Lepingu kohaselt oli maksmise aluseks arve ja töö üleandmise-vastuvõtu kinnitatud akt ning mõlemad osapooled võisid oluliste rikkumiste ilmnemisel lepingu lõpetada. Mistahes pretensioone Sepa sõnul talle käsunduslepingu alusel aga ei esitatud ning mainitud summad maksis linn talle 2010. aastal välja.

“Seega olin veendunud, et kõik lepinguga sätestatud tööd olid teostatud kokkulepitud tasemel ja teenus oli osutatud täies vastavuses lepinguga,” kirjutas Urmas Sepp.
Kuressaare linnapea Mati Mäetalu ütles Saarte Häälele, et vaide menetlemiseks on linnavalitsusel aega 30 päeva. “Nende päevade jooksul kujundame kindlasti ka nimetatud vaide osas oma seisukohad edasiseks toimimiseks,” kinnitas ta.

Print Friendly, PDF & Email