Mis muutub tööturuteenustes ja -toetustes

Eesti töötukassa tähtsaim eesmärk on 2012.–2013. aastal ühelt poolt ennetada töötust ja lühendada töötuse kestust ning teisalt aidata tööle neid, kes on juba praegu erinevatel põhjustel pikka aega tööta olnud.

Uuest aastast korraldab töötukassa vajadusel tööotsingu töötuba või tööklubi ka neile inimestele, kes ei ole töötuna või tööotsijana töötukassas arvele võetud. Eesmärk on nõustada ja toetada neid, kes tahavad töökohta vahetada, nii töökaotuse ohus kui ka töö kaotanud inimesi, koolilõpetajaid jt.
Koondamisteate saanud töötajatele osutatakse töö leidmiseks vajalikke teenuseid juba enne viimast tööpäeva, et nad liiguksid töölt tööle vahepeal töötuks jäämata või kogeksid töötust võimalikult lühikest aega.

Uuest aastast toetatakse kehvenenud tervise tõttu töökaotuse ohus töötaja täiendus- või ümberõpet. Töötajale, kes ei saa oma tööülesandeid täita terviseprobleemide tõttu, kuid kellele tema tööandja on valmis ümber- või täiendusõppe korral teist tööd pakkuma, pakutakse tööturukoolitust, hüvitades tööandjale 25% töötaja koolituskuludest.
Täiskoormusega õppes õppivatele töötutele on võimalik osutada senisest rohkem teenuseid, mis on vajalikud tööotsingute toetamiseks ja tööleaitamiseks, sealhulgas koolitust, erinevaid nõustamisteenuseid, ettevõtluse alustamise toetust. 

Palgatoetusega saab alates 1. märtsist tööle rakendada inimese, kes on tööleasumisele eelneva 15 kuu jooksul töötuna arvel olnud vähemalt 12 kuud. Seda juhul, kui tema töötuna arvelolek on vahepeal olnud lõpetatud tööle asumise või puudega inimese hooldamise eest tasu saamise tõttu. 
Tööharjutuse teenust kestusega kuni kuus kuud osutatakse pikaajalistele või sotsiaalsete erivajadustega töötutele. Laiendatakse ka individuaalse töölerakendamise teenust ning selle osutamine muudetakse paindlikumaks. Tugiisikuga töötamist võimaldatakse edaspidi ka tähtajalisel tööle asumisel (tähtajaga vähemalt 6 kuud).

Tööd otsivatele inimestele ja tööandjatele tööturuteenuste osutamiseks on 2012. aastal ette nähtud 37,6 miljonit eurot ning 2013. aastal 31,2 miljonit eurot.

Print Friendly, PDF & Email