Lugeja küsib

Mul on töölepingus kirjas punkt, et ma ei tohi pärast töölepingu lõppemist konkurendi juurde tööle minna ja tööandja on kohustatud maksma vastavat hüvitist. Tööleping on nüüd lõppenud, kuid tööandja kokkulepitud hüvitist ei maksa. Kuidas ma peaksin selle kätte saama ja kas ma välismaal tohin konkurendi juures töötada?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Kiiver:
Pärast töölepingu lõppemist kohaldatav konkurentsipiirangu kokkulepe kehtib üksnes juhul, kui see vastab töölepingu seaduse § 23 lõigetes 2 ja 3 sätestatud tingimustele, on sõlmitud kirjalikult, selle eest makstakse hüvitist ja see on sõlmitud kuni üheks aastaks, arvates töölepingu lõppemisest. Seega konkurentsipiirangu kokkuleppe võib sõlmida, kui see on vajalik, et kaitsta tööandja erilist majanduslikku huvi, mille saladuses hoidmiseks on tööandjal õigustatud huvi, eelkõige kui töösuhe võimaldab töötajal tutvuda tööandja klientidega või tootmis- ja ärisaladusega ning nende teadmiste kasutamine võib tööandjat oluliselt kahjustada.

Hüvitist tuleb maksta

Konkurentsipiirang peab olema ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult ning töötajale äratuntavalt piiritletud. Kuna konkurentsipiirang peab olema piiritletud, siis peab sellest selguma, kes on konkurendid ja kas see piirang kehtib ka väljaspool Eesti territooriumi.
Seega peab konkurentsipiirangu kokkulepe, mis sõlmitakse ja mis kehtib pärast töösuhte lõppu, olema vormistatud kirjalikult ning sellest kinnipidamise eest kohustub (endine) tööandja maksma (endisele) töötajale igakuist mõistlikku hüvitist.

Töölepingu seadus (TLS) ei võimalda töösuhte kestuse ajal töötajale hüvitist ette maksta, mistõttu tuleb hüvitis välja maksta pärast töösuhte lõppemist. Pärast töösuhte lõppu võib konkurentsipiirangut kohaldada kuni üheks aastaks (TLS-i § 24 lõige 1 punkt 4). Üheaastane tähtaeg on seadusest tulenev maksimaalne piirang, mida pooled ei saa kokkuleppel suurendada. Tööandja peab konkurentsipiirangu kokkuleppimisel kaaluma, kas maksimaalne 1-aastane piirang on põhjendatud või piisab lühemast tähtajast.

Kokkulepet tuleb täita

TLS-i § 24 lõige 2 keelab tööandjal tugineda nõuete rikkumisest tuleneva kokkuleppe tühisusele, kui töötaja kokkulepet täidab. Seega, kui konkurentsipiirangu kokkulepe on sõlmitud ebakorrektselt ehk kõik seadusest tulenevad eeldused ei ole täidetud, tuleb tööandjal kokkulepet täita, kui seda teeb töötaja.

Nimetatud regulatsiooni eesmärk on välistada olukordi, kus tööandja sõlmib konkurentsipiirangu meelega vigaste eeldustega (näiteks ei piiritle, millises ulatuses seda rakendatakse) ja soovib hiljem tugineda piirangu tühisusele, et mitte maksta piirangu kokkuleppest kinnipidamise eest hüvitist. Töötaja poolset kokkuleppe täitmist eeldatakse ning vastupidise tõendamise kohustus on tööandjal. Kui tööandja hüvitise maksmise kohustust ei täida, siis on töötajal õigus pöörduda vastava nõudega kas töövaidluskomisjoni või kohtusse.

Print Friendly, PDF & Email