Aitame lasteaale televiisurid osta (8)

Oo sõuke kena arvamine, et päe oo siis korda läin, kui sa oled soan kellelegid midagid ead tiha pääva joosul. Nüid enne jõulusid oo eategemine üldse irmus moodis. Ja see oo muidugid kena. Meitel sii Muhus oo koa nüid üks eategemise päe. Ühessanda detsembri õhta kellu kuiest oo Liiva koolimajas sõuke kontsert, misega ead tihasse.

Asi oo sedamoodi: Külasema külaselsingu tansirühmad köivad talvisel aal ikka Liiva lasteaa saalis oma tantsisid õppemas. Mitte kopikast raha põle nende kääst renti tahetud mette. Ja nüid tulli Külasema külavanamal, Mallel, sõuke mõte, et sial uhkes uudes lasteaa saalis oo kõik nii irmuskena, aga lastel põle ühte televiisurid mette.

Neh, üks sõuke võiks ju olla, mise sihest vahest multivilma voadata. Siis tulli välja, et lasteaa direkturil, Reedal, oo sada eurut sõukse asja jäuks täose koa juba pantud. Aga kui juba üks asi osta, siis veart televiisur maksab kuskil viiesaa euru rinkis. Et kui nüid arvuta, siis nelisada eurut tuleb paergu puudu.

Neh, ja nüid siis oogid rieede kellu kuiest koolimajas kontsert, kus Külasema tantsijad ja pillimängijad ja Muhu kooli lapsed rahvale esinevad, et televiisuri jäuks raha korjata. Piletime ep müida, igaüks soab anneta just sõukse summa kut ta paslikuks ja võemalikuks piab. Ja kui nüid oo kuskil mõni sõuke virma või inimene, kis tunneb, et ta tahaks lasteaa jäuks kohe natusse suurema summa anda, kut kontsert veart oo, siis ma anna teitele Külasema külaselsingu panganumbri koa: 221035740512 Malle Mätase nimel ja märgusõnaks tuleks piale kirjuta “Lasteaed“.

Üks teene ead tegemise võemalus oo viel tulemas. Seitsmeteistmendamal oo Muhus spordiallis loat. Ja loada aegas peetse spordialli teese korra pial jälle kirbukast. Neh, igas peres juhtub, et jäeb järgi sõuksi asju ja riidid, mis oo kenad ja ep täi ää vissata viel. Ja änamaste oo ikka nõnna, et mis ühel oo üle, sie oo just parasaste teesel puudu. Ja nõnna soabkid kirbukal üks oma ülearuse raami pisikse raha iest ää müüa ja teene jälle omale osta.

Iseäranis oodetse kirbukal just laste sportimise asju. Võta või suusad. Katsu maiku, kui sa neid uuest piast poodi ostma lähäd. Aga mõnel seisvad kodu viel üsna kenad lavad, aga alla panna ep sünni änam kellelegid. Ilja aa iest Hellamoal peetud kirbukast olli nähä, et inimesed ep põlga mette sõukse kohja pial köia.

Neh ja üks asi mool oo teitele viel meele tuleta. Et rieede, ühessanda omingu oo koolimajas laste loat koa. Minge ikka voadake ja ostke laste oma tehtud raami koia.
Sõuksed jutud mool täna ollidkid. Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email