Orissaare õpetajad protestivad järelevalve vastu (44)

Orissaare õpetajad protestivad järelevalve vastu

VALLAVANEM JA VOLINIK: Orissaare volikogus loeti pöördumine ette 20. oktoobri istungil ning istungit juhatanud Krista Riigi sõnul võttis volikogu selle teadmiseks. Vasakul vallavanem Aarne Põlluäär.
Foto: Arhiiv

Orissaare gümnaasiumis valla poolt läbi viidav teenistuslik järelevalve kooli juhtimise üle tekitab kooli töötajates nii palju pahameelt, et protestiks jäeti näiteks täitmata rahuloluuuringu ankeedid.

Õpetajad lihtsalt keeldusid ankeete täitmast. Seejärel saabusid kooli vallavanem Aarne Põlluäär ja järelevalve teostaja Ruth Elias, kes ankeetide mõtet selgitasid ja need õpetajatele uuesti kätte jagasid. Vallavanem oli segadust põhjendanud infomüraga.

Saarte Häälele ütles vallavanem Aarne Põlluäär, et infomüra tekkis sellest, et algselt oli kavandatud küsitluslehed täitmiseks jagada vaid õpetajatele, kuid eksperdi soovitus oli kaasata kogu personal.

Ette ei hoiatatud

Orissaare vallavolikogule tehtud märgukirjale allakirjutanud taunivad ka järelevalve läbiviimist, mis toimus koolis ettehoiatamata. “Antud otsus ja sellest teavitamise viis ärritas õpetajaid väga,” teatavad õpetajad volikogule tehtud märgukirjas.

Kirjale on käe alla pannud õpetajate usaldusisik Marika Lass, Saaremaa haridustöötajate liidu Orissaare gümnaasiumi usaldusisik Helve Kaasik, kooli hoolekogu liige Viive Kelder ja vallavolikogu liige Maret Aardam.

“Õpetajad ei mõista teenistusliku järelevalve läbiviimist vallavanema poolt,” märgitakse kirjas. Kirjutatakse, et koolis on viidud läbi sisehindamine, mille aruandele on märgitud kuupäev 28.02.2010. Sisehindamise kokkuvõttes on märgitud, et mingeid olulisi puudusi ei leitud.

Õpetajad imestavad, et ei hoolekogus ega hariduskomisjonis ole arutatud ühtegi kooliga seonduvat probleemi, millest siis äkki järelevalve vajadus. Õpetajatel on ka küsimus, et miks ei ole järelevalvesse kaasatud hoolekogu esindajat, lapsevanemat, õpetajat.

Volikogu 20. oktoobri istungi protokollis on kirjas, et vallavanema sõnul oli koolidirektoriga räägitud võimalikust välishindamisest. Järelevalvest teavitamine ja selle koosseisu moodustamine korraldati eksperdi soovituste kohaselt. Tänaseks on järelevalve lõppenud ning üsna pea avalikustatakse ka tulemused.

Seaduslik kohustus

“Välishindamise näol on tegemist koolipidaja seadusliku kohustusega, mitte enda lõbuks tehtava lisakontrolliga. Ja kuna seda pole varem oluliseks peetud, oli selle tegemiseks tänasel väga äreval haridusmaastikul ülim aeg,” ütles vallavanem Põlluäär Saarte Häälele.

Saarte Häälele on ka vihjatud, et suure tõenäosusega on järelevalve põhjuseks mitmelt poolt tulnud signaalid, et koolis kasutatakse rahaasjades üsna sageli n-ö lohiseva köie meetodit.

Hariduskomisjon: üks istung 8 kuu jooksul
Volikogus kuulati ära ka teine haridusega seotud pöördumine. Nimelt kurtis valla hariduskomisjoni liige, Orissaare gümnaasiumi õpetaja Ene Kööts, et hariduskomisjon ei tööta korralikult.

Kööts heidab ette, et komisjoni töösse ei kaasata piisavalt haridusega kursis olevaid inimesi. Samuti ei pea haridusasjades komisjonilt nõu küsimist vajalikuks vallavolikogu. Kööts märgib ära, et komisjoni istungeid tegelikult ei toimugi. Ei komisjoni esimees ega aseesimees ole pidanud vajalikuks koosolekuid pidada ja seda pole tehtud ka näiteks telefoni või e-posti teel. Viimane istung peeti 8 kuud tagasi.

Köötsi sõnul on komisjoni säärane töö valla põhimääruse vastane ja komisjon on sisuliselt tegutsemisvõimetu. Nimelt ütleb valla põhimäärus, et kui komisjon pole kolme järjestikuse kuu jooksul koos käinud, muutub ta tegutsemisvõimetuks.

Ene Kööts palub volikogu liikmetel komisjoni tööle hinnangu anda. Volikogu protokollist võib lugeda, et komisjoni esimees Reine Väli õigustas end sellega, et sisulist tööd on siiski tehtud. Kahe päeva jooksul Saarte Häälel Reine Väli käest kommentaari saada ei õnnestunud.

Print Friendly, PDF & Email