Kas Kaarma kooli sulgemine on seaduslik? (17)

Kaarma kooli hoolekogu ja MTÜ Kodukant Kiratsi pöördusid Saare maavanema kohusetäitja poole palvega kontrollida Kaarma kooli sulgemise seaduslikkust.

“Oleme seisukohal, et Kaarma vallavolikogu ei ole otsustamisel arvestanud kõiki olulisi punkte ja on jätnud vastamata ettepanekutele,” põhjendavad maavanema kohusetäitja Jaan Leivategija poole pöördunud Elar Mürk ja Sulvi Munk.

Kooli hoolekogu esimees Mürk ja Kodukant Kiratsi esindaja Munk leiavad, et vallavolikogu otsuses, millega liideti Kaarma ja Aste kool, edaspidise asukohaga Astes, esitatud argumendid pole säärase otsuse tegemiseks piisavad.

Suurim viga on nende arvates see, et vallavalitsus pole haridusmaastiku korrastamiseks tellitud uuringusse lisanud stsenaariumi, mille kohaselt jätkuks õppetöö koolide ühendamisel Kaarma kooli hoones. Ometi olevat vallavalitsus sellise alternatiivi uuringusse sisse viimist kaalunud. Selle tõenduseks on kirjale lisatud ka vallavalitsuse lubadus ametliku dokumendi näol.

Otsuse seletuskirjas kirjutab aga vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Rein Orn, et hariduse andmise jätkamist Aste koolimajas toetasid uuringu käigus läbi viidud ankeetküsitluse andmeil nii uuringu juhtrühm kui ka avalikel esitlustel osalenud.

Print Friendly, PDF & Email