Järgmisel aastal väheneb angerjarüsade lubatud arv

Vastavalt valitsuse määruse eelnõule vähendatakse 2012. aastal angerjapüügiks mõeldud rivimõrdade ehk angerjarüsade arvu kogu rannikumere ulatuses 15%. Muude kutselise kalapüügi vahendite piirarvud jäävad samaks.

Saare maakonnas väheneb angerjarüsade piirarv praeguselt 798-lt järgmisel aastal 678-le.

Rüsade vähendamine tuleneb Euroopa Nõukogu määrusest, mille kohaselt peavad kõik liikmesriigid võrreldes 2004.–2006. a keskmise püügikoormusega alates 1. juulist 2009 viie aasta jooksul angerja püügikoormust vähendama 50%. Selleks vähendatakse angerjarüsade arvu võrreldes eelneva aastaga kuni 2012. aastani igal aastal ca 15%.

2013. aastaks, mis on püügikoormuse vähendamise viimane aasta, vähendatakse igas rannikumere piirkonnas angerjarüsade piirarvu veel nii palju, et angerjarüsade piir-arv täisarvuna oleks vähemalt 50% väiksem 2004.–2006. aasta keskmisest tasemest. Näiteks kui Saare maakonnas oli 2008. aastal kasutada 1300 angerjarüsa, siis 2013. aastaks jääb järele vaid 650 rüsa.

Kui viimase kolme aasta esimese seitsme kuuga on rannikumerest rivimõrdadega püütud 578 kg, 510 kg ja 315 kg angerjat, siis käesoleva aasta sama aja jooksul saadi vaid 223 kg. Angerjasaagi kokkukuivamine on spetsialistide hinnangul osaliselt tingitud kasutatavate püügivahendite arvu vähenemisest, kuid peamiselt siiski angerjavarude väga kehvast olukorrast.
Angerjavarude olulist vähenemist kinnitab ka TÜ Eesti mereinstituudi 2011. aasta aruanne.

Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi uurimistöö vahearuandest nähtub, et eelnevate aastatega võrreldes pole kalavarude seisundis olulisi muutusi toimunud. Lisaks angerjale on rannikumeres jätkuvalt suhteliselt halvas seisus koha-, ahvena-, vimma-, siia- ja säinavarud, mistõttu teadlased soovitavad üldist püügikoormust mitte mingil juhul suurendada.

Väljaarvatud angerjarüsad, jäävad teiste kutselise kalapüügi vahendite piirarvud järgmisel aastal samaks. Küll on aga kalavarude säästliku kasutamise ja loodusliku taastootmise tagamiseks 2012. aastal kavas püügikoormust vähendada ajutiste püügipiirangute kehtestamisega nii Väinameres kui ka Liivi lahes.

Print Friendly, PDF & Email