Võimalus saada toetust kogukonna tegevusideedele

Kohalikes seltsingutes, seltsides ja sihtasutustes tekkinud tegevusideede elluviimise toetamiseks on olemas Kohaliku Omaalgatuse Programm (KOP). Programmi sügisese taotlusvooru toetustaotluste-projektide esitamise tähtaeg on 3. oktoober.

Sügisese taotlusvooru teabepäev taotlejatele toimub 16. septembril kell 15 Saare maavalitsuses. Teabepäevale on oodatud taotlejad, kellel on küsimusi seoses KOP-i eesmärkide ja toimimisega või taotlusprojekti koostamise ja esitamisega. Eriti oodatud on projekti esmaesitajad. Kevadvoorus rahastati 12 esmataotlejate projekti. Seega on julge alustamine sageli tulemuslik. Teabepäeval osalemiseks on soovitatav eelnev registreerumine tel 45 20 512 või e-postiaadressil leo@saare.ee .

Mis ajaks taotlusprojekt esitada
Sügisvooru taotluste vastuvõtt lõpeb Saare maavalitsuses 3. oktoobril kell 16.30. Taotlusprojektid peavad olema täidetud korrektselt, s.t vastavalt programmi nõuetele, ja esitatud koos kohustuslike lisadega. Kompleksse taotluse võib saata ka elektrooniliselt ja posti teel. Taotletava toetuse maksimaalne suurus ühele projektile on 1600 eurot. Projekti kogumaksumuse suurus koos oma- ja/või kaasfinantseeringuga ei ole piiratud. Taotlused tuleb esitada aadressil Lossi 1, Kuressaare 93819; e-post leo@saare.ee .

Kuidas rohkem teada saada
Täiendavat teavet programmi kohta ja suulist konsultatsiooni taotlusprojekti koostamise osas saab Saare maavalitsusest (Leo Filippov, tel 45 20 512) ja Saaremaa arenduskeskusest (Helje Pent, 45 20 573). Põhjalik teave programmi nõuetest ja taotluse dokumentidest on kättesaadav elektrooniliselt EAS-i kodulehel: www.eas.ee , täpsem aadress on http://www.eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/kodanikuuehiskond/kohaliku-omaalgatuse-programm/ueldist .

Mida on oluline teada
Saare maakonnas esitati 2011. a kevadvoorus 71 projekti. Neist rahastati täies mahus või osaliselt 36. KOP-i eesmärk on eelduste loomine kohalikuks arenguks ja piirkondade konkurentsivõime kasvuks.

Programmist on võimalik taotleda toetust kohalikele elanikele teabe- ja koolitusürituste korraldamiseks, kohaliku arengu kavandamise dokumentide koostamiseks (küsitlused, uuringud, arengukavad jms), kohaliku ajaloo- ja kultuuripärandi ning traditsioonide väärtustamiseks, kohaliku elu- ja tegevuskeskkonna parandamiseks. KOP toetab eelkõige ehedat isetegemist.

Taotluse võivad esitada avalikes huvides tegutsevad seltsingud (väljaarvatud linnapiirkondades), mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.

Projektidesse peab olema kaasatud taotlejapoolne omafinantseering või tema koostööpartnerite poolne kaasfinantseering kokku vähemalt 10% projekti kogumaksumusest. Sealjuures peab olema kokku vähemalt 5% rahalist oma- või kaasfinantseerimist. Programmis arvestatakse mitterahalise finantseeringuna ka oma tööd (näit talgutööd) ja materjalide annetamist projekti tegevuste elluviimisel.

Leo Filippov
KOP-i maakondlik kontaktisik

Print Friendly, PDF & Email