Noored on tunduvalt rohkem ohustatud kui vanemad töötajad

Kogu Euroopas on 18−24-aastastel 50% suurem tõenäosus sattuda tööõnnetusse kui vanematel töötajatel. Samuti on noortel suurem tõenäosus haigestuda kutsehaigustesse.

Tööõnnetusi ja haigestumisi kutsehaigustesse põhjustavad uus töökoht ja tööülesanded, kogenematus ja oskamatus pöörata tähelepanu ohtudele, millega nad töö juures kokku puutuvad. Noored ei ole teatud tööde tegemiseks füüsiliselt või vaimselt küpsed, omavad vähem oskusi, puudub väljaõpe või on siis väljaõppel vanemate kaastöötajate eeskuju järgides omandatud ohtlikud töövõtted.

Tihtipeale ei ole noorele, kes tööle tuleb, selgitatud tema kohustusi, õigusi ja vastutust töötajana. Noored ei tea, kellelt nad saavad abi töö juures ilmnenud probleemide lahendamiseks.

Levinumad noori ohustavad riskid on järgmised: ehitusel – kukkumine kõrgusest, varingud, elektrilöögioht, kemikaalid jne; transpordialal – transportvahenditelt saadud vigastused, sund-asendid; tööstuses – masinatelt ja seadmetelt saadud vigastused; põllumajanduses – masinatelt, seadmetelt saadud vigastused, raskuste käsitsi teisaldamine, loomade ettearvamatu käitumine.

Võib juhtuda, et tööandjad ei arvesta noorte töötajate tundlikkusega, tagades küll väljaõppe, juhendamise ja vajalikud kaitsevahendid, kuid annavad noortele tööülesandeid, mis ei ole neile jõukohased. Väljaõpe ei ole küllaldane. Vanemad töötajad annavad halba eeskuju, kui rikuvad ise tööülesannete täitmisel tööohutusnõudeid. Peale teoreetiliste teadmiste omandamist õpetab noort töötajat kõige paremini töö vilunud kohusetundliku töötaja juhendamisel.

Tööandjad, haridustöötajad, tööohutuse ja töötervishoiu töötajad, poliitikakujundajad ja noored ise – kõikidel on kohustus tagada noorte ohutus ja tervis töökohal. Noortele töötajatele on abimaterjale töötervishoiu ja tööohutusalase teabe saamiseks tööinspektsiooni kodulehel www.ti.ee pealkirja “Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes” all ning sealt omakorda tuleb valida “Noored töötajad”.

Samuti on kodulehel olemas Eesti vabariigis kehtivad õigusaktid, kus on ära toodud noorte õigused ja kohustused – töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Ära on toodud ka töökeskkonna ohutegurite loetelu ja nimistu töödest, mis on alaealisele keelatud.

Leevi Pääbo
tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor

Print Friendly, PDF & Email