Ida-Saaremaa elanikud peavad sõlmima uued prügiveolepingud (12)

Seoses prügivedaja vahetumisega Ida-Saaremaa jäätmeveopiirkonnas tuleb maakonna kuue valla elanikel sõlmida 1. juuliks jäätmekäitlusleping AS-ga Ragn-Sells.

Leisi, Laimjala, Muhu, Orissaare, Pöide ja Valjala valla jäätmemajanduse korraldamisega tegeleva Maasi Jäätmehoolduse OÜ tegevjuht Tambet Tamm ütles Saarte Häälele, et lepingute sõlmimist käsitlev info avaldatakse eelnevalt maakondlikes ajalehtedes ja valdade kodulehtedel.

AS Ragn-Sells saadab igale jäätmevaldajale koju eeltäidetud lepingu, mida iga jäätmevaldaja saab vastavalt oma vajadustele näiteks konteineri suuruse või veosageduse osas kohendada. Kahel päeval juunikuus on võimalik leping sõlmida ka asukohajärgses vallavalitsuses.

Korraldatud jäätmeveoga liituma kohustatud isikute andmed saab prügiveofirma omavalitsuste jäätmevaldajate registrist. Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on vabastatud terve rida Pöide, Valjala ja Leisi valla külasid ja maavaldusi ning Kesselaid Muhu vallas ja Kõinastu laid Orissaare vallas. Täpne nimekiri nimetatud küladest ja maavaldustest on ära toodud Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühises jäätmehoolduseeskirjas.

Tambet Tamm ütles, et juhul kui jäätmeveokohustusega elanik keeldub prügiveost, võib prügivedaja esitada talle tühisõiduarve. Lisaks võib sellise isikuga tegelema hakata keskkonnainspektsioon. Ragn-Sells AS-i ärijuht Agu Remmelg märkis, tühiveo eest arve esitamine aitab kindlasti olukorda parandada. “Kui inimene teab, et maksma peab niikuinii ja auto käib ka korra kuus või kvartalis, siis ei ole tal mõtet seda prügi kuskile teise prügikasti või metsa alla viia,” rääkis Remmelg.

Praeguse seisuga on üsna paljudel Ida-Saaremaa elanikel jäätmeveo lepingud sõlmimata, mis tähendab, et inimesed pole täitnud jäätmeseadusest tulenevat kohustust liituda korraldatud jäätmeveoga. Näiteks puudub Leisi vallas jäätmeveoleping 40 protsendil püsielanikest ja 80 protsendil suvilaomanikest.

Agu Remmelga sõnul ei ole leping eesmärk omaette, sest seaduse järgi loetakse elanikud korraldatud jäätmeveoga liitunuks ka lepingu puudumisel, kuid siis toimub tühjendamine sätestatud graafiku alusel. “Põhiline on see, et toimub konteinerite tühjendamine ja prügivedu ning tingimuste täpsustamiseks sõlmib Ragn-Sells enamiku inimestega korraldatud jäätmeveo piirkonnas ka lepingud,” lausus Remmelg.

Vastavalt seadusele toimub vedu tiheasustusaladel vähemalt üks kord nelja nädala jooksul või hajaasustusaladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Prügiveograafiku hõrendamise või prügiveost vabastamise õigus on kohalikul omavalitsusel. “Kui omavalitsus palub ühe või teise leibkonna jäätmeveograafikut harvendada, siis me seda ka teeme,” kinnitas Remmelg.

Prügiveost vabastuse võib omavalitsus anda juhul, kui kinnistul asuvat hoonet ei kasutata. Ida-Saaremaa jäätmeveopiirkonna teenindaja leidmiseks korraldatud ja hiljuti lõppenud konkursi tulemusel alaneb prügiveo hind Ida-Saaremaa valdades sõltuvalt konteineri suurusest kuni 30 protsenti.

Print Friendly, PDF & Email