Poollooduslike koosluste hooldamine ja taastamine

Poollooduslike koosluste hooldamine ja taastamine

Foto: Tatjana Faust

Poollooduslike koosluste tekkimisel ja säilimisel on inimesel aastatuhandete vältel olnud oluline roll. Karjatamise ja niitmise läbi on looduslikest kooslustest kujunenud nii liigirikkad kui ka esteetiliselt kaunid alad.

Keskkonnaministeerium on aastaid maksnud väärtuslike alade hooldamise ja taastamise eest loodushoiutoetusi. 2007. aastast alates makstakse poollooduslike koosluste hooldamise toetust maaelu arengukava raames: “Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” (RT I, 23.11.2010, 13). Toetuse menetleja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA).

Ka sel aastal on võimalik taotleda loodushoiutoetust

Loodushoiutoetust makstakse kinnisasja valdajale (maa omanikule või rentnikule) kaitseala, hoiuala või püsielupaiga poollooduslike koosluste säilimiseks vajaliku töö toetamiseks. Vastav töö on kaitse-eeskirjaga või kaitsekorralduskavaga määratud ning toetuse maksmine toimub vastava määruse alusel (Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad; RT I, 12.01.2011, 12).

Loodushoiutoetust on võimalik taotleda järgmistele tegevustele:
• Natura 2000 võrgustiku aladest väljaspool asuval kaitsealal või püsielupaigas asuvate poollooduslike koosluste ja Natura 2000 võrgustiku linnualal asuvate poldriniitude hooldamiseks;
• kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuvate poollooduslike koosluste taastamiseks
* võsaraie ja puurinde liituvuse vähendamiseks;
* rannaniidu või lamminiidu tihedast pilliroost puhastamiseks, ebatasase või mätastunud lamminiidu, soostunud niidu või sooniidu niitmiseks koos kuni 1,5 meetri kõrgusest hõredast võsast puhastamisega;
• Taastatavatel poollooduslikel kooslustel loomade karjatamiseks vajalike tarade ehitamiseks iga viie aasta järel (tara asukoht ei või kattuda poollooduslike koosluste hooldamise toetusega).

Taotlus tuleks esitada keskkonnaameti maahoolduse spetsialistidele või loodushoiutoetuste andmebaasi (http://niidud.envir.ee) kaudu. Taotluse esitamise tähtaeg on 10. mai. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab keskkonnaamet hiljemalt jooksva aasta 1. juuniks.

Poollooduslike koosluste hooldamise toetus 2011. aastal

Poollooduslike koosuste toetust võib taotleda:
• füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus;
• keskkonnaregistrisse kantud vähemalt 0,10 hektari suurusele poollooduslikule kooslusele, mis asub Natura 2000 alal;
• poollooduslikule kooslusele, mis on niitmise või karjatamise teel hooldatav ja millel on kohapeal visuaalselt tuvastatav piir.
Poollooduslike koosluste hooldamise toetust saab taotleda viieks aastaks, st et pärast taotluse esitamist tuleb poollooduslikku kooslust hooldada viis aastat.

Toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse muud ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevat maaelu arengu toetust (väljaarvatud karjatamise toetus). Samuti ei või toetust taotleda poolloodusliku koosluse kohta, mille hooldamise kohta taotletakse loodushoiutoetust.

Toetuse taotlejal tuleb hooldataval poollooduslikul kooslusel täita häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi, kohustuslikke majandamisnõudeid ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid.
Toetuse menetlusring:
1) 1. aprillist kuni 20. maini esitab taotleja keskkonnaametile:
• poollooduslike koosluste vormikohase loetelu;
• poolloodusliku koosluse kaardi, milles esitatud andmete põhjal annab keskkonnaamet viie tööpäeva jooksul kirjaliku kinnituse, et poollooduslik kooslus, mille kohta toetust taotletakse, vastab nõuetele; keskkonnaamet viseerib poolloodusliku koosluse kaardi;
2) 2. maist kuni 21. maini esitab taotleja põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile:
• vormikohase taotluse;
• keskkonnaameti kinnitatud kirjaliku poollooduslike koosluste loetelu;
• keskkonnaameti kinnitatud poolloodusliku koosluse kaardi, millel on märgitud selle poolloodusliku koosluse number ja piir, mille kohta toetust taotletakse;
• vormikohase kinnituse kohustuse võtmise kohta (kui on tegemist esmase taotlejaga).

Täpsemat informatsiooni saab keskkonnaameti maahoolduse spetsialistidelt või PRIA kodulehelt www.pria.ee . Saare maakonna vallad jagunevad kolme maahoolduse spetsialisti vahel.

Maahoolduse spetsialistide vastuvõtukohad ja -ajad on järgmised: keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare) E–N kl 9–16, R kl 9–14.
Kihelkonna, Kärla, Lümanda, Salme, Torgu – Tatjana Faust, tel 45 727 762, mob 52 68 084
Laimjala, Muhu, Orissaare, Pöide, Ruhnu – Piret Sepp, tel 45 27 760, mob 53 341 577
Kaarma, Leisi, Mustjala, Pihtla, Valjala – Tiina Orav, tel 45 27 755, mob 53 338 176
Palume kooskõlastamiseks vastuvõtuaeg eelnevalt aegsasti kokku leppida.
Koolitused

Poollooduslike koosluste hooldamisega tegelevad toetuse taotleja, tema majapidamises töötaja või füüsilise isiku puhul tema pereliige peavad teise kohustuseaasta 1. septembriks läbima keskkonnaameti korraldatud poolloodusliku koosluse hooldamise koolituse, mis kestab kuus akadeemilist tundi.

Poollooduslike koosluste hooldamise toetuse raames korraldatakse käesoleval aastal koolitused üle Eesti järgnevalt:
1. Tartus 11. aprillil kell 10 keskkonnaameti Tartu kontori saalis (Aleksandri 14, Tartu).
Lisainfo: Jõgeva-Tartu regiooni maahoolduse spetsialist Marko Angerjärv, tel 77 62 421, 51 19 932.
2. Hiiumaal 19. aprillil kell 10 Tuuru maja saalis (Vabriku väljak 1, Kärdla). Lisainfo: Hiiu-Lääne-Saare regiooni maahoolduse spetsialist Kaie Hlusova, tel 46 36 836, 50 35 918.
3. Raplas 20. aprillil kell 10 Rapla maavalitsuse saalis (Tallinna mnt 14, Rapla).
Lisainfo: Harju-Järva-Rapla regiooni maahoolduse spetsialist Ülle Anderson, tel 48 92 713, 53 341 657.
4. Saaremaal 27. aprillil kell 10 keskkonnaameti Kuressaare kontori saalis (Tallinna 22, Kuressaare). Lisainfo: Hiiu-Lääne-Saare maahoolduse Saare maakonna spetsialistidelt (kontaktid toodud eespool). Koolitusel osalemiseks tuleb registreeruda maahoolduse spetsialisti juures.

Tatjana Faust

Print Friendly, PDF & Email