Lugeja küsib

Elan ja töötan maal, järgmise nädala kolmapäevaks on mul linnas kinni pandud aeg notari juurde üheks kinnisvaratehinguks. Notar puhkepäevadel vastu ei võta ja tehinguga on kiire. Kui läksin tööandjaga rääkima linna notarile minekust, ütles ta, et võta puhkuse arvelt vaba päev ja käi ära. Kas nii peabki või on mul ka mingi muu, parem võimalus?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Puhkuse arvelt vaba päeva küsimine või tasustamata (palgata) puhkuse päevas kokkuleppimine on töölepingu poolte omavahelise kokkuleppe küsimus.

Töölepingu seadus (TLS) annab aga töötajale siinkohal veel ühe võimaluse. Nimelt on töötajal TLS-i paragrahvist 42 tulenevalt õigus nõuda vaba aega seaduses (TLS § 38) ettenähtud tingimustel. TLS-i § 38 kohaselt peab tööandja maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tuleneval, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata muul tema isikust mittetuleneval põhjusel.

Ehk siis lahtiseletatult – ülalnimetatud seaduse kahe sätte koosmõjust tuleneb, et töötajal on õigus teatud, tema isikuga seonduvatel või mõnedel muudel olulistel juhtudel end töölt ära küsides ajada tööajast korda teatud olulised isiklikud asjad ning tööandja maksab sellise töölt puudutud aja eest veel keskmist töötasu.

Millistel juhtudel võiks töötaja end nimetatud paragrahvide alusel töölt ära küsida? Seadus sellele otsest vastust ei anna ning vastav kohtupraktika veel puudub. Oluline on, et töötaja esitatud põhjus oleks mõistlik, niisamuti kui selleks käiguks planeeritud aeg. TLS-i eelnõu seletuskirjas tuuakse näitena järgmised põhjused: töötaja käib tööajast notariaal-set tehingut sõlmimas, arsti vastuvõtul, lähedase matusel vms. Oluline on, et töötaja ei kuritarvitaks sellist seadusega tagatud võimalust ning et tööandja leiaks võimaluse töötaja põhjendatud soovile vastu tulla, ehk siis töölepingu pooled käituksid teineteise suhtes mõistlikult.

Lisaks taolistele põhjendatud töölt äraküsimistele esinevad tegelikkuses ka olukorrad, kus töötaja temast endast sõltumatutel põhjustel (veeavarii kodus, vigastatud perekonnaliikme arsti juurde toimetamine, võtme murdumisel lukuabi ootamine jms) on sunnitud töölt lühiajaliselt ära jääma. Ka nendel juhtudel peaksid töölepingu pooled tuginema ülalnimetatud TLS-i paragrahvidele, ehk siis sellise sunnitud töölt puudumise aja eest tuleks tööandjal maksta töötajale keskmist töötasu, mis on arvutatud vabariigi valitsuse vastava määrusega (RT I 2009, 31, 193) kehtestatud korras.

Seega on töötajal notari juurde minekuks ka selline võimalus, et töötaja avaldab oma põhjendatud soovi tööandjale, kes seda mõistlikult arvestades lubab töötajal vajalikul ajal töölt ära käia ning maksab talle selle ära oldud aja eest keskmist töötasu. Hilisemate arusaamatuste vältimiseks on soovitatav sõlmida taoline kokkulepe kirjalikult, ehk siis vastava põhjendatud kirjaliku avalduse esitamisega töötaja poolt ning selle viseerimisega tööandja poolt. Tööandja seisukohast vaadatuna oleks mõistlik, kui taolised (TLS-i paragrahvidest 38 ja 42 tulenevad) olukorrad oleksid lahti kirjutatud ettevõtte töökorralduse reeglites (endistes töösisekorra eeskirjades).

Print Friendly, PDF & Email