Pool talve oo seljataga

Seda lund oo siia alla aan mailma jäu. Olligid kena, et vahepial sula koa tegi. Võttis muist vähämaks. Neh, aga piale sula tuln külm tegi tied libeks. Mineva nädali esmasbe Liiva vahel küliti liiva tie piale. Aga olli ikka nobem astumine koa ilmarahval.

Aga jäest oo rõemu koa. Liivale spordialli juure, sõnna kohta, kus oo ehitat korvpalli lats, oo nüid liuväli tehtud. Sial soab uisuta ja okit mänga, päävavalges ja õhtasel aal tulevalges koa. Vat nii uhke asi oo. Neh ja sialsammas spordilatsi juures oo pooltesn kilumeetrid pitk suusarada koa.
Pool talve piaks olema seljataga. Neh, mõni kis kangeste vingu ja morsitleda tahab, sie ju ütleb jälle, et teene pool oo viel ies. Nõnna ta oo, et igaüks nüid tiab, kas ta kirub libed ja lund või aab omale lavad või ravad alla ja lähäb katsub järge, mis iad sest jäest ja lumest oo koa.

Vaesel aal kulub iga tüö oskamine ää. Eluilmaskid ep tia, millal ilmarahvas kuulutab, et vat üks või teene kaup lähäb kohe mailmatuma kalliks ja ostke ja vädage nüid omale poest kojo seda just niipalju kut jõvate. Ja siis oo küll ea mõtelda, et kui nüid mõestaks, siis tieks teese ise kodu valmis ja põlekskid taris tetta suurema ega pisema raha iest poodisid kaudu taga aamas köia.

Seebiga ähk nüid änam ostumuret ep tule, sest Hellamoa külakeskuses oo küinlakuu esimesel pääval tulemas seebitegu päe. Seebiteguga akatse pihta vidusel, kellu viiest. Õpetama tuleb seebimeister Helina Valjalast. Osavõtmine maksab seitse eurut. Kohja pial soab tiha seebi, mise pärast võib omale kojo viia. Kis viel täpsemaste tahab tiada soaja, siis uurigu Tiina kääst või voadaku lakatime, mis välja pannasse.

Valdas oodetse nüid jälle teite mõttid selle kohta, et kelledele võiks anda kulduuri-, ariduse- ja spordireemiad. Ja mõuke oleks teite arust voasta tegu 2010. voastal. Pange omad mõtlemised selle kohja pialt puhas kirja ja soatke või viige vallamajase 10. vebruaariks. Reemiad antasse kätte jälle nõnna kut igavoasta, vabariigi voastapääva aktusel.
Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email