Natura hindamine lõi sillaprojektis kaardid sassi (40)

Natura hindamine lõi sillaprojektis kaardid sassi

 

Muhu ja mandri vahelise püsiühenduse eeluuringute üks olulisi osi, Natura 2000 hindamise aruanne ütleb, et silla variandid ei ole soovitatavad ja keskkonna seisukohalt annab parima tulemuse tunneli rajamine.

Saarte Hääle käsutuses oleva Natura hindamise aruande lõppjärelduses öeldakse, et keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) tulemusena on eelistatud ühendusvariant tunnel. Kuid võrdluses, kus kaaluti lisaks keskkonnamõjudele ka majanduslikke tegureid, jõuti tulemusele, et eelistatud variant on sild trassil II (vt joonist).

Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava (Kava) aruanne, KSH ja Natura hindamise täiendatud aruanded tulevad nn püsiühenduse asjatundjate komisjonis arutusele tuleval esmaspäeval.

Projekt venib

Maanteeameti püsiühenduse projektijuht Kadri Auväärt ütles Saarte Häälele, et pärast asjatundjate komisjoni koosolekut esitatakse KSH-aruanne heakskiitmiseks keskkonnaametile. “Pärast KSH-aruande heakskiitmist kontrollib maan-teeamet veel kord Kava vastavust lähteülesandele ja seejärel võtab vastu tööaruanded. Kolme kuu jooksul Kava aruande kinnitamisest esitab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Kava rakendusplaani vabariigi valitsusele kinnitamiseks,” kirjeldas Auväärt edasist asjade käiku.

Natura hindamise aruandes öeldakse, et juhul kui kava koostamise tulemusena leitakse, et sillavariant on ainus, mis lahendab Suure väina ülese liiklusühenduse probleemid, ja sillaga soovitakse edasi minna, tuleb korraldada täiendavad eksperthinnangud, hindamaks silla mõju viigerhüljestele ja rändlindudele.

Nimelt ei olnud hüljeste

uuringuid läbi viinud ekspert võimeline tegema järeldust, kas sillal on viigerhüljeste rändele oluline mõju või mitte. On võimalik, et sillal ei ole olulist negatiivset mõju, aga seda ei saa uuringuandmetele ja olemasolevale informatsioonile teiste sarnaste projektide kohta ning maailma praktikale toetudes tõestada.

Linnustiku uuringu osas oli ekspertidel aga erinevaid seisukohti selles osas, kui olulist mõju avaldavad sillakonstruktsioonid lindude rändele. Kuigi kõik eksperdid järeldasid, et linnustiku rändele avaldatav otsene mõju ei ole statistiliselt oluline, lähtuti Natura hindamisel ettevaatusprintsiibist ja võimalikku negatiivset mõju seega välistada siiski ei saa.

Eurobürokraatia

Sillavariandi eelistamisega võib tekkida ka täiendavate administratiivsete järelepärimiste ja hindamiste risk, kui eiratakse KSH ja Natura 2000 hindamise soovitusi. Juhul kui hindamise käigus ilmneb oluline mõju Natura väärtustele, pidades silmas linnustiku ja elupaikade direktiive, tuleb Eesti valitsusel küsida Euroopa Komisjonilt erandi tegemiseks luba. “See võib halvimal juhul kaasa tuua projekti katkemise või vähemalt tõsiseid tagasilööke projekti ajakava täitmisel,” ütlevad eksperdid.

Print Friendly, PDF & Email