Meitel oo nüid eururahadega ehitat söömategu koht

Neh, mineva nädali ma siis köisi Hellamoal seda surt uut kööki koa voatamas. Olli ikka uhke asi küll. Kõik vanad liidad ollid välja vissatud ja puhas uied asemel. Ja uied ahud ja raanikausid ja külmetuskapid ja nõudepesumassin. Ja siis olli viel sur uhke tükeldaja koa toodud.

Muidugist oo vanad köögiruumid kõik uieks ehitat ja taha ukse juure oo nüid sur uhke esik koa tehtud. Et sialtkaudu soab akata toiduraami sisse-välja vädama. Tiina oma kena muikus näoga paljast reakis mesmoodi see asi olli puhas köin. Et ta oli akan omadaegu Saarte Koostöökogu kaudu seda rahaasja aama. Ja siis ta saigid, LEADER-i rahasid selle uhke köögi jäuks. Muidugid vald panni omast kääst koa ikka natusse juure. Ehitasid ikka Muhu omad mehed.

Nüid oo tarist viel paprid korda aada, köögil ja nendel ettevõtjatel koa, kis tahtvad sial oma toodangud akata müima jäuks ette valmistama. Ja muidugid oodetse kõikide inimeste mõttid, et mes koolitusi ja kursusi sial köökis võiks koa tegema akata. Tiina reakis siis viel oma maja uudissime. Kõegepialt ta näitas moole nende paergust väljapanekut. Saali seenad ollid puhas täis pilta ja juttusid Saare maakonna muuseumitest. Sõukse asja olli kokku pannud Saaremaa muuseum ja nendele sõnna Hellamoale voatamise jäuks annud.

Iga neljabe õhta kellu viiest akkab nendel nüid jälle roosimise õhta olema. Ja esimesest jõulukuu päävast naad tahtvad avada sokkide näitusmüüki. Paergu juba korjatse soikka selle jäuks. Neh ja mineva laupa olli nendel ju kange piduõhta koa sial külakeskuses. Esteks köisid maakonna rahvamuusikud esinemas Ja siis olli viel meite Laulusõprade 25-voastane sünnipäe koa.

Rahvast oln kohe uduumbe. Niipalju põlle sialmajas viel enne pidulisi oln mette. Pidul köin iidlased läin siit masu ühede silmadega ää. Takkajärgi Laulusõpradele ikka õnne ja palju kenasid laula ja pillilugusid! Ja palju terissid nende eestvädajale Vellole, kis ise 1. septembril oma 70-ndad juubelid pidas. Vaat sõuksed jutud ollid mool täna. Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email