Tulumaksu laekumine on prognoositust parem (1)

Tulumaksu laekumine on prognoositust parem

 

Maksu- ja tolliameti andmeil oli oktoobri lõpuks Saare maakonna kohalikele omavalitsustele üksikisiku tulumaksu laekunud ligi 193,4 miljonit krooni, mis moodustab selle aasta eelarve prognoosist 88,2%. See tähendab, et kümne kuuga on meie omavalitsuste eelarvesse tulumaksu laekunud pea 10,8 miljonit krooni kavandatust enam.

Selline on olukord Saare maakonnas tervikuna. Jooniselt 1 ilmneb, et enamikus omavalitsustes ollakse üksikisiku tulumaksu laekumise osas graafikust. Väike mahajäämus on vaid Kihelkonna, Orissaare ja Laimjala vallas. See-eest on tulumaksu laekumine kümne kuu seisuga olnud väga hea Torgus, Lümandas, Ruhnus ja Muhus – kõigis neis valdades on maksu laekunud juba enam kui 90% kavandatust.

Kui 2010. aasta tulumaksu laekumist mullusega võrrelda, selgub, et peaaegu kõigis omavalitsustes ollakse ikka veel miinuses. Erandiks on vaid Torgu, kus maksulaekumine on kümne kuu lõpuseisuga olnud pea kümnendiku võrra parem kui mullu samal ajal, ja Muhu (+0,1%). Suurima tagasilöögi on saanud Orissaare vald – miinus 13,3% (vt joonis 2). Kui võrrelda aga olukorda Saare maakonnas ja riigis tervikuna, siis selgub, et meie statistilised näitajad on Eesti keskmistest palju paremad.

Riigis tervikuna on tänavu 2009. aastaga võrreldes üksikisiku tulumaksu laekumine vähenenud 9,4%, Saare maakonnas vaid 4,7%. Rõõmustav asjaolu on seegi, et käesoleva aasta teisel poolel on mahajäämus mullusega võrreldes pidevalt vähenenud. Jooniselt 3 selgub, et kui näiteks selle aasta I kvartali lõpuks oli tulumaksu meie omavalitsuste eelarvesse laekunud 11,5% vähem kui mullu samal ajal, siis oktoobri lõpuks oli mahajäämus eelmise aastaga võrreldes vaid 4,7%. Jääb vaid loota, et 2010. aasta kahel viimasel kuul elavneb meie maakonna majanduselu veelgi.

KOMMENTAAR
Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam:
Kihelkonna vallas on üksikisiku tulumaksu laekunud planeeritust vähem. Rõhutan, planeeritust vähem. Selgituseks nii palju, et valla eelarvesse planeeritakse üksikisiku tulumaksu laekumine aasta ette, võttes aluseks rahandusministeeriumi prognoosi. Volikogule ei ole see prognoos siduv. Näiteks kui Kihelkonna valla 2010. a eelarves oleks tulumaksu laekumise prognoos olnud tasemel 4,5 mln krooni (de facto on see 5 mln – toim), oleks [meie] täitmise protsent väga heal tasemel. Mis aga muutuks tulude olemasolus – mitte midagi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et eelarve täitmine üksikisiku tulumaksu osas on pingeline, aga reaalne on selle täitmine aasta lõpuks. Kuna oleme elanud kokkuhoidlikult ja eelarve teatud tuluartiklite osas on laekumine olnud oodatust parem, siis me 2010. aastaks negatiivset lisaeelarvet koostama ei hakka ega kärbi ka käesolevaks aastaks planeeritud kulutusi. Maksulaekumise planeerimise osas oleme 2010. aasta eelarve koostamisel olnud konservatiivsed ja sama joont jätkame kindlasti ka 2011. aastal. Järgmise aasta eelarve võtame vastu pärast 2010. aasta kokkuvõtete tegemist. Üldiselt eeldame maksulaekumise stabiilsust.

Orissaare vallavanem Aarne Põlluäär:
Orissaare vallas on tulumaksu laekumine olnud tänavu kehvem kui mullu. Eelarve ja laekumiste analüüsiga tegeleme pidevalt, sest teisiti ei oleks tänases majandussituatsioonis võimalik ellu jääda. Väga halvaks kujunesid meie jaoks aasta alguse kuud veebruar ja märts, mil laekumine kuude võrdluses oli miinus 25%, ning aprillis ja juunis miinus 15%.

Suvekuudel on laekumine olnud mõnevõrra parem. Optimistlikus plaanis võiks loota aasta lõpus maksulaekumise mõningast paranemist – seda on näidanud eelnevad aastad –, kuid reaalselt seda täna kinnitada ei saa. Negatiivset lisaeelarvet Orissaare vald kindlasti ei planeeri: praeguse prognoosi kohaselt kujuneks [aasta lõpuks] meie tulumaksu miinuseks 270 000 krooni, mille katteallikaks on tulubaasi stabiliseerimisfondist laekunud vahendid.

Peamine põhjus, miks tulumaksu laekumine on Orissaare vallas sel aastal vähenenud, on olnud maksumaksjate osakaalu vähenemine. Jälgides tööpuudust, on õnneks märgata juba ka paranemise märke, kuid kindlust optimistlikumaks prognoosiks siiski veel ei ole. 2011. a eelarvet prognoosides oleme veendumusel, et üksikisiku tulumaksu laekumist üle 2010. a tegeliku laekumise eelarvesse prognoosida ei saa.

Torgu vallavanem Tiit Põld:

Hõisata pole midagi. 2009. a oli nõrga laekumisega, aga 2008. aasta laekumise tasemele jääme tänavu kindlasti alla. Augustikuise hea laekumise põhjust öelda ei oska. (Lugejale selgituseks: augustis laekus Torgus tulumaksu 71,2% enam kui mullu samal ajal – toim.) Selle üks võimalik põhjus on ehk see, et keegi maksis juba varakult ära füüsilise isiku tulumaksu, mida oleks pidanud tegema alles oktoobris.

Tänu selle aasta ülelaekumistele oli meil võimalik soetada vallale sotsiaalteenuste osutamiseks buss liisinguta. Järgmise aasta eelarve koostamisel oleme kindlasti konservatiivsed, sest rasked ajad ei saa kohalike omavalitsuste jaoks kunagi mööda. Kõik see ei takista meil aga rõõmsal meelel elamist. Adrenaliin on oluline ja selle puudust pole.

Print Friendly, PDF & Email