Õhta oo nüid varatsemini pime

Nüid keerti see kellu jälle teeseks ja õhtati oo varatsemini kotipime käe. Neh, ega naisterahva-inimesel põle sest ullu koa. Sedandi vidusel ja tulevalgeskid oo ea otsevarrast kududa.

Soab enne talvet kodakondsetele sokid jalga puhas. Ja nüid kutsutse kangeste soldatitele koa sokka kuduma. Nõnna et kellel omast perest aega üle jäeb, nee vihtuvad kindlaste selle aa täis kududa ikkagid. Naeste näpud liikuvad ju nobeste. Ega muedu ep mindaks tuleva nädali kolmeks päävaks Talina mardilaadale oma näputüöd müima mette. Aga sõuke laan meite käsitüö noorikutel oo. Ja kui mardilaadast värki üle jäeb, siis naad lubasid, et põrutavad selle raamiga ülelahe Soome ja müivad sial maha.

Muhu noorikud oskavad igatsorti näputüöd. Kis kojob varduid, kis kangast, kis eegeldab, kis roosib. See neljabe soab Hellamaa külakeskuses viltida. Kellu kümnest omingu akatse pihta ja lastasse just niikaua kut tegijaid oo. Noh ja ega põle siis paljast kodu passimist ja näputüötegemist koa. Sõuksel pimel aal, kut paergust oo, piaks olema küll kõege param laupa õhta piduse minna. Ja neh, nee, kis siikantis sõukste aside eest ead seisvad, tiadvad juba seda kuntsi. Ja pidudest ep tule sii mitte puudust kätte.

Tuleva laupa, see oo siis kuienda novembri õhta, oo Piiri rahvamajas stiilikas, kut naad ise ütlevad. Eks ta oo ikka sõuke noorde inimeste pidu (ehkkid inimene pidada olema just nii vana, kui vanana ta ennast tunneb, nõnna et see noore ja vana vahelmine piir oo paika panemata asi). Pihta akatse õhta kellu kahessast ja pileti ind oo kolmkümmend viis rooni. Selle pidu kohta oo veel üteldud, et väljanägemine piab olema kangeste kreisi, et mida kreisim, seda param. Nõnna et kukkuge aga ruttu kreisitama!

Ja nee, kes ep taha kreisid olla, aga pidusse ikkagid kippuvad, siis sellesamma laupa õhta oo Hellamaa külakeskuses koa pidu. Maakondlik rahvamuusika päe. Kellu kuiest akkavad Saare maakonna rahvamuusikud esinema. Ja kahessast ootab sealsammas Hellamaal laulusõprade kapell kõiki oma 25-ndamale juubelile. Seal soab siis õhta otsa jalga keeruta. Tansiks mängvad Laulusõbrad ise ja Iiukala bänd Hiiumaalt.

Nee üritused oo mõlemad rahvale tasuta. Hellamaal olla nüid see kange rojekti rahadega tehtud ühisköök koa valmis. Ma pia seda üsna voatama minema, siis ma tia teitele koa reaki, mis sial oo. Aga akake juba mõtlema, et mis sial teha soaks puhas.
Olge munuksed.

Print Friendly, PDF & Email