Lugeja küsib: Mis on töövõtulepingu ja töölepingu vahe ning mida see endaga kaasa toob? (1)

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Kiiver: Töövõtuleping tuleks sõlmida olukorras, kus töö teostamisel on oluline mingi konkreetse eesmärgi saavutamine.

Töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile ning tööandja maksab töötajale töö eest tasu. Töölepingu puhul on oluline just alluvusvahekord ja töö kui järjepideva protsessi tegemine, töövõtulepingu puhul on töö tegemiseks kohustatud isik töö tegemise viisi, aja ja koha valikul olulisel määral iseseisev.

Töölepingu eristamine teistest võlaõigusseaduses nimetatud teenuse osutamise lepingutest toimub juhtumipõhiselt konkreetse lepingu iseloomu väljaselgitamise ja seaduses nimetatud teenuse osutamise lepingute võrdlemisega. Kuna töölepingu eristamine teistest teenuse osutamise lepingutest võib teatud juhtudel osutuda keeruliseks ja mitmeti mõistetavaks, sätestab töölepingu seaduse § 1 lõige 2 töötaja kaitse eesmärgil eelduse, mille alusel loetakse leping, mille puhul teeb üks isik teisele tasu eest tööd, seni töölepinguks, kuni ei ole tõendatud vastupidist.

Sisuliselt on tegemist pööratud tõendamiskohustusega, mille raames tuleb väidetaval tööandjal vaidluse korral tõendada, et tegu on muu võlaõigusliku lepinguga, mitte töölepinguga. Sellise sätte olemasolu motiveerib tööandjaid mitte sõlmima piiripealseid või varjatud lepinguid, kuna kahtluse korral ja muu tõendusmaterjali puudumisel loetakse, et sõlmitud on tööleping. Näiteks on tegemist töölepinguga juhul, kui töötajaga sõlmitakse leping pealkirjaga “Töövõtuleping”, kuid lepingu sisu vastab töösuhtele iseloomulikele tunnustele.

Töövõtulepingu alusel töötavale isikule ei laiene töölepingu seadusest tulenevad hüved ja soodustused, näiteks ei ole õigus saada puhkust ja puhkusetasu ning töölepingu ülesütlemise hüvitist, samuti ei kehti töötasu alammäära nõue, töö tegemise aja piirangud, täiendava tasu maksmine ületundide, öötöö või riigipühal tehtava töö eest.

Print Friendly, PDF & Email