Abruka vajab kariloomi ja raadamist (5)

OÜ Consultare koostatud Abruka looduskaitseala ja Abruka hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2011–2020 pöörab suurt tähelepanu poollooduslike koosluste hooldamisele ja taastamisele koostöös põllumajandusettevõtjate ja maaomanikega.

Kaitsekorralduskava koostajad tõdevad, et praegu ei ole poollooduslike koosluste karjatamiskoormused piisavad. 2010. a suvel oli saarel reaalselt 23 loomühiku jagu kariloomi, kuid võttes arvesse Euroopa Komisjoni ees võetud kohustust tagada Abruka loodusalal olevate poollooduslike koosluste hea seisund, on Abrukal vaja kindlustada 160 loomühikuga karjatamine.

Abruka maastike probleemiks on kinnikasvamine ja vaadete kadumine. Saare maastikud on olnud traditsiooniliselt avatud, saartel karjatatud loomad hoidsid pilliroo ja võsa vohamise tagasi. Esmajärjekorras peaks taastama vaated saare põhja- ja lääneosas, kus on enamik asustusest ja liiguvad turistid. Vajalik on roo niitmine ja võsa (ja kadakate) raiumine, millele peab hiljem järgnema karjatamine või regulaarne niitmine. Samuti tuleb Abruka lõunaosa puisniidud võsast ja puudest puhtaks raiuda ning puhastada kadakatest Vahase ja Abruka loopealsed, mis ühtekokku läheb maksma 1,75 miljonit krooni.

Kaitsekorralduskava näeb ette ka kiskjate (rebane, kährik) arvukuse reguleerimist laidudel. Tänases olukorras pärsib kiskjate arvukuse reguleerimist see, et kohalikel elanikel ei ole jahiõigust. Abruka puhul tuleks kaaluda iseseisva jahipiirkonna moodustamist. Abrukat külastavate tuhandete turistide tarvis tuleb edasi arendada olemasolevat matkarada, rajada telkimiskoht, korrastada pärandkultuuriobjekte ja parandada saare teede korrashoidu.

Print Friendly, PDF & Email