Kuressaare eeslinna rajamise mõte maeti maha

Kaarma vallavalitsus tühistas 2008. aasta kevadel alustatud kokku 250 ha maa-ala detailplaneeringu, mille eesmärk oli Lilbi ja Upa küla ning Kudjape aleviku kinnistutel uute elamualade kavandamine.

Planeering näinuks ette uute elamualade kavandamise, parima lahenduse leidmise keskkonna kujundamiseks ja sellega kaasneva avaliku ruumi planeerimise koos vajaliku infra-struktuuri arendamisega. Hinnanguliselt pidi uuele alale elama asuma kuni 3000 inimest.

Vallavalitsus märkis, et detailplaneering on mõistlik kehtetuks tunnistada, kuna käesolevaks ajaks on detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad aegunud ning detailplaneeringu koostamisele ei ole asutud.

Print Friendly, PDF & Email