Töölepingu sõlmimisest alaealisega

Töölepingu seadus (edaspidi TLS) sätestab mitmeid tingimusi, mida tööandjad peavad järgima töölepingu sõlmimisel alaealisega: eelnevalt peavad olemas olema vajalikud nõusolekud, tööandja peab teadma, milliste õigusaktidega on reguleeritud alaealisele lubatud ja keelatud tööd.

Alaealise töö- ja puhkeajas, samuti töö tasustamise ning puhkusega seotud küsimustes on rida erisusi, millega tuleb tööandjal arvestada.

Alaealisega töölepingu sõlmimiseks on vajalikud tahteavaldus ja nõusolekud

TLS § 8 lg 1 järeldub, et töölepingu sõlmimiseks vajalik alaealise tahteavaldus, mis on tehtud tema seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta, on tühine, välja arvatud juhul, kui seaduslik esindaja tahteavalduse hiljem heaks kiidab. Alaealise seaduslik esindaja (harilikult lapsevanem) ei tohi anda nõusolekut koolikohustusliku alaealise töötamiseks koolivaheajal rohkem kui pool aega iga koolivaheaja kestusest.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 8 lg 2 kohaselt on isik täisealine, kui ta on saanud 18-aastaseks. Alla 18-aastasel isikul (alaealisel) on piiratud teovõime. TLS tähenduses on tegemist alaealise töötajaga, kui tegemist on isikuga vanuses 7–17 (k.a) aastat. TLS-s kasutatakse mõistet “koolikohustuslik alaealine”, mis tähendab, et alaealine on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või kuni 17-aastaseks saamiseni.
TLS § 8 lg 3 alusel on töölepingu sõlmimiseks 7–14-aastase alaealisega vajalik tööandja tegevuskohajärgse tööinspektori nõusolek.

Viimane on kohustatud välja selgitama, kas alaealine soovib antud tööd teha, kas taotluses märgitud töö on alaealisele lubatud ega takista hariduse omandamist. 7–12-aastase alaealise töö tegemise tahte väljaselgitamisel on tööinspektoril õigus seda teha alaealise ja tema elukohajärgse lastekaitsetöötaja juuresolekul. Sellekohases taotluses esitab tööandja andmed alaealise töötingimuste, sealhulgas töö tegemise koha ja töökohustuste, vanuse ja koolikohustuslikkuse kohta.

Tööleping, mis on sõlmitud alaealisega vanuses 7–14 aastat ilma seadusliku esindaja või tööinspektori nõusolekuta, on tühine. Tööandjal on keelatud 15–17-aastast alaealist tööle lubada ilma seadusliku esindaja nõusoleku või heakskiiduta. Kaks viimatinimetatud tingimust tulenevad TLS § 8 lg 6 ja 7.

TLS § 7 lg 4 leiame üldise loetelu alaealisele lubatud tööde kohta.
Tööandja võib 13–14-aastase alaealisega või 15–16-aastase koolikohustusliku alaealisega sõlmida töölepingu ja lubada teda tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust (kerge töö). 7–12-aastasel alaealisel on lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal. Alaealisele lubatud kergete tööde liigid on kehtestatud vabariigi valitsuse 11.06.2009. a määrusega nr 93 “Alaealisele lubatud kerged tööd”.

TLS § 7 lg 2 nähtub, et tööandja ei tohi töölepingut sõlmida alaealisega ega lubada teda tööle, mis ületab alaealise kehalisi või vaimseid võimeid; ohustab alaealise kõlblust; sisaldab ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu; takistab alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist; ohustab alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu. Ohtlike tööde ja töökeskkonna ohutegurite loetelu on ära toodud vabariigi valitsuse 11.06.2009. a määruses nr 94 “Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud”.

TLS näeb ette vastutuse alaealisega töölepingu sõlmimisel talle vastunäidustatud tööde tegemiseks või tema lubamisel sellisele tööle (§ 118), samuti töölepingu sõlmimisel seadusliku esindaja ja tööinspektori nõusolekuta (§ 119). Rikkumise korral võidakse määrata mõlemal juhul rahatrahv füüsilisele isikule kuni  6000 krooni ja juriidilisele isikule kuni 20 000 krooni.

Peeter Eesmaa

Print Friendly, PDF & Email