Lugeja küsib

Kuidas tükitööl töötavatele inimestele tasustatakse ületöötatud tunnid?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Urve Stroom:

Sõltumata sellest, kas töötaja töötab täistööajaga või osalise tööajaga, on ületunnitööks töötaja kokkulepitud tööaega ületav töö. Summeeritud tööaja arvestuse korral loetakse ületundideks töötunnid, mis ületavad arvestusperioodi jooksul kokkulepitud töötundide arvu. Seega selgub, kas töötaja töötas üle kokkulepitud aja, alles arvestusperioodi lõpus. Ületunnitöö tegemises peavad pooled olema kokku leppinud, eelnevalt tuleb alati hinnata, kas ületunnitöö tegemiseks on põhjendatud vajadus.

Kui töötaja ja tööandja ei ole ületunnitöö hüvitamise osas kokkulepet sõlminud, hüvitatakse ületunnitöö töötajale vaba aja andmisega, seda Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 44 lõike 6 alusel, kuna ületunnitöö kompenseerimise eelduslikuks esimeseks valikuks on täiendava vaba aja andmine võrdses ulatuses ületunnitöö ajaga.

Kui töötaja ja tööandja on kokku leppinud, et ületunnitöö hüvitatakse rahaga, siis tuleb seda teha vähemalt 1,5-kordselt. Kuna makstava tasu määratlemisel tuleb lähtuda töötasu kokkuleppest, tuleks esmalt kokku leppida, millest lähtuvalt seda arvutama hakatakse: kas nn baastasust (lepingus kokku lepitud) ja tööandja korraldusel makstavatest lisatasudest/preemiatest ehk keskmisest töötasust või ainult baastasust.

Samas ei või kokkuleppeline töötasu, sh töötasu maksmine erijuhtudel, viia töötajat kahjustava otsuseni ehk töötaja ei või saada vähem tasu, kui ta tavapäraselt töö tegemise eest saaks. Kui sellist kokkulepet ei ole, tuleb lähtuda teenitud töötasust selles kuus, mil tehti ületunde. Kui tasu on vaja maksta summeeritud tööaja arvestuse korral, tuleb arvesse võtta terve periood, kuna me ei tea täpselt, millises kuus ületunnitöö tehti, et seda aluseks võtta.

Print Friendly, PDF & Email