Lugeja küsib

Kas töötajal on õigus saada puhkust ajateenistuses oldud aja eest?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Erinevalt 1. juulini 2009 kehtinud puhkuseseadusest ei arvata nüüd kehtiva tööseadusandluse kohaselt töötaja ajateenistuses oldud aega põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka.

Kehtiva töölepingu seaduse (TLS) § 68 lõike 2 kohaselt arvestatakse põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka lisaks töötatud ajale ajutise töövõimetuse aeg, puhkuse aeg, väljaarvatud lapsehoolduspuhkuse ja poolte kokkuleppel antud tasustamata puhkuse aeg, samuti aeg, kui töötajal on seaduse alusel õigus tööst keelduda TLS § 19 punktis 3 nimetatud juhul, ning muu aeg, milles pooled on kokku leppinud.

Seaduseandja on eelnimetatud sättes erandina välja toonud TLS § 19 punkti 3, mis sätestab töötaja õiguse keelduda töötegemisest juhul, kui ta esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid. Seaduseandja ei ole aga siinkohal teinud erandit sama paragrahvi (TLS § 19) punkti 5 osas, mis sätestab töötaja õiguse keelduda töötegemisest, juhul kui ta on ajateenistuses või asendusteenistuses või osaleb õppekogunemisel.

Küll võivad aga töölepingu pooled vajadusel eraldi kokku leppida, et ajateenistuses või õppekogunemisel viibitud aeg arvatakse töötaja põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka.

Print Friendly, PDF & Email