Üks küsimus

Sel aastal kehtima hakkavatest põllumassiivide registri uutest kvaliteedinõuetest on PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive pidanud kõige probleemsemaks nn 95/90 nõuet, mille kohaselt peab vähemalt 95% taotlustel näidatud massiividest (praegu 75 protsenti) olema 90% ulatuses täis taotletud.
Bleive on öelnud, et nõudele vastamiseks tuleb ilmselt hakata massiive tükeldama. Aastaga on vaja saavutada 20-protsendiline tõus ning selle saavutamine käib PRIA-le ülejõu.
Oma Saar uuris, mida toovad põllumassiivide registri uued kvaliteedinõuded tootjatele kaasa.

Vastab PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive:

Täna on veel vara öelda, mis võiks PRIA-st pindalatoetuste taotlejatele edaspidi kaasa tuua põllumassiivide ja põldude registri korrastamine kirjeldatud olukorras, sest uue nõude (vähemalt 95% taotlusel näidatud põllumassiividest peaks olema vähemalt 90% ulatuses täis taotletud) detailide üle arutelud Euroopa Liidus alles käivad ja esialgu on tegu töödokumendiga.

Piltlikult tähendaks uus nõue, et kui põllumehel on kokku 10 ha maad (selle kohta on koostatud põllumassiivi kaart) ja ta taotleb toetusi 9,2 hektarile, siis oleks 95/90 nõue täidetud. Kui ta oma massiivist harib vaid 7 ha maad ja ülejäänu kohta toetust ei taotle, siis tuleks põllumassiivi piire vastavalt korrigeerida (vähendada). Millisel 7 hektaril põllumees konkreetselt kavatseb sel taotlemisaastal maad harida ja selle kohta toetust taotleda, seda teab vaid tema ise. PRIA ei saa omal äranägemisel üksi tema põllumassiivi piire muuta ega talle uut massiivikaarti koostada.

Taotleja peaks sellest ise PRIA-t teavitama. Kui ta järgmisel aastal tahab siiski näiteks 8 ha kasutada ja taotlusele kanda, peaks ta jälle taotlema massiivipiiride muutmist ja talle koostatakse taas uus massiivikaart.
Põllumassiivide piire tuleb samas muuta ka PRIA algatusel, nt kui PRIA võrdleb ortofotode (neid tehakse satelliidilt) põhjal saadud andmeid taotlejate poolt põllumassiivi kaardile märgitud taotlusaluste põldude piiridega ja need ei ühti ortofotodel näha olevaga.

Või selgub ortofotolt, et põllul on objekte, mille alla jääva maa eest toetust ei saa (ehitised, teed, tiigid jne). Sellisel juhul teatab PRIA taotlejale, kuidas oleks tarvis tema põllumassiivi piire muuta, kuid enne anname taotlejale võimaluse selgitusi anda.
Seega eeldab põllumassiivide piiride muutmine PRIA ja toetuste taotlejate pidevat koostööd ja suhtlemist. 95/90 nõude täitmiseks peab see koostöö olema ilmselt senisest veel tihedam ja pidevam ning üks aruteluteemasid ongi Euroopa Liidus praegu, kuidas tagada, et taotlejad ise oleksid huvitatud oma põllumassiivide korrigeerimisest ja muudatuste kohta info edastamisest.

Print Friendly, PDF & Email