Maavanem näeb vallaametnik Arikase tegevuses korruptsiooni (9)

Saare maavalitsus viis läbi järelevalvemenetluse seoses Kaarma vallavalitsuse tegevusega Muratsis Tamme teel asuva elamu ehitus- ja kasutuslubade väljastamisel ning leidis, et valla ehituse peaspetsialisti Peeter Arikase tegevuses on korruptsioonitunnused.

25. veebruaril kirjutas Oma Saar Muratsisse maja ostnud inimeste murest, et nad ei saanud ehitajalt maja, mida neile lubati – ehitis ei vastanud esialgsele projektile, puudus elektriprojekt ja hulk töid oli teostamata jäänud.
Ehitusel tegi omanikujärelevalvet Peeter Arikas, kes samal ajal teostas vallaametnikuna vallapoolset ehitusjärelevalvet ning võimaldas väljastada hoone ehitus- ja kasutusload.

“Mis puudutab ehitus- ja kasutusloa õiguspärasuse küsimust, siis asjas kogutud tõenditest tulenevalt saab asuda seisukohale, et Tamme tee 13 elamule ehitusloa ja kasutusloa väljastamine on toimunud õigusvastaselt,” seisab maavanem Toomas Kasemaa allkirjastatud järelevalve seisukohtades. “Antud juhul on nii ehitus- kui kasutusloa väljastamisel mindud vastuollu ehitusseaduses sätestatuga ning rikutud olulisel määral menetlusnõudeid.”

Järelevalvaja hinnangul on viidatud õigusvastasus tingitud vallavalitsuse ametniku Peeter Arikase tegevusest, kes ei oleks tohtinud töötada tööandja jaoks, kelle üle ta peaks ametnikuna ise järelevalvet teostama. See on vastuolus korruptsioonivastase seadusega, mille järgi ei või ametiisik töö- või teenistusülesande korras kontrollida enda kui ettevõtja tegevust.
Samas tõdetakse dokumendis, et vastavaid akte ei ole enam võimalik õigusaktidega vastavusse viia ning samuti pole võimalik ehitus- ja kasutusluba tühistada.

“Seetõttu saab antud järelevalve tulemusena üksnes juhtida Kaarma Vallavalitsuse tähelepanu 31. mai 2006. a korralduse nr 304 punkti 1.5 ja Kaarma Vallavalitsuse 22.11.2007. a korralduse nr 457 punktide 1.4 ja 1.5 õigusvastasusele.”
Järelevalveaktiga teeb maavanem Kaarma vallavalitsusele ettepaneku rakendada vajalikke meetmeid korruptsioonivastase seaduse nõuete täitmiseks.

“Samuti palun Kaarma Vallavalitsusel välja selgitada, kas sarnaseid toimingupiirangute rikkumisi on esinenud ehitusvaldkonnas muudel juhtudel, ning rakendada vajalikke meetmeid korruptsiooniohtlike suhete vältimiseks,” seisab kirjas, mille koopia on saadetud ka Pärnu politseiprefektuurile.
Oma Saarel ei õnnestunud Peeter Arikaselt eile õhtul kommentaari küsida.
Vt ka OS, 25. veebruar 2009 “Maja ostjad veavad ehitajaga vägikaigast, seni tulutult”.

Print Friendly, PDF & Email