Metsamaade müügil uus kord

Riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus, mille president oktoobri viimasel nädalal heaks kiitis, kiirendab riigivara võõrandamist ja täpsustab ostueesõiguse rakendamist. Uus kord rakendub juba novembris toimuvatel enampakkumistel.

Seni said riigile kuuluva metsamaad sisaldava kinnisasja müügi korral piirinaabrid oma ostueesõigust kasutada pärast seda, kui enampakkumine oli õnnestunud ja võitjaga oli sõlmitud müügileping.
Seadusemuudatuse kohaselt tuleb edaspidi aga müügis oleva metsaga kaetud kinnistu naabritel ostuhuvi korral ise aktiivselt enampakkumisel osaleda.

Nimelt sätestab peagi jõustuv riigivaraseaduse muudatus, et metsamaad sisaldava maatulundusmaa võõrandamisel on võõrandatava maaga piirneva maa omanikul, kes osales enampakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, õigus omandada võõrandatav kinnisasi enampakkumisel kujunenud hinnaga. Tingimuseks on, et talle kuuluv maa peab samuti olema maatulundusmaa sihtotstarbega ja sisaldama metsamaad. Kirjalik avaldus ostueesõiguse kasutamise sooviga tuleb esitada müügi korraldajale, antud juhul maa-ametile, viie päeva jooksul enampakkumiste tulemuste teatavaks tegemisest arvates.

Võib tulla ette ka olukord, kus ostueesõigust kasutada soovijaid on mitu. Sellisel juhul eelistatakse piirinaabrit, kelle kinnistul on müüdava maaga pikem ühine metsapiir.
Juhul kui ostueesõigust omav isik tähtaja jooksul müügilepingut ei sõlmi, taastub enampakkumise võitja õigus kinnisasi omandada.
Samadel tingimustel saab ostueesõigust kasutada ka riigile kuuluvat haritavat maad või looduslikku rohumaad sisaldavat kinnistut õiguslikul alusel kasutav isik.

Kui aga sama kinnistu osas soovivad eelisostuõigust kasutada nii kinnistu piirinaaber kui ka kinnistu kasutaja, siis on eesõigus kinnistu kasutajal.
Tänavu juulis jõustunud looduskaitseseaduse muudatused võimaldavad nn looduskaitseliste maade omanikel osaleda riigimaa müügioksjonitel ja maksta enampakkumisel võidetud maatüki eest neile kuuluvate looduskaitsemaadega ehk tasaarvestuse korras.

Äsja presidendi allkirja saanud seadusemuudatus muudab tasaarvestamise avalduste esitamise tähtaega. Sarnaselt piirinaabritega tuleb ka isikul, kes tegi oksjonil kõrgeima pakkumise ja soovib tasaarvestamise õigust kasutada, esitada vastavasisuline kirjalik avaldus viie päeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemise päevast arvates.

Võib tulla ette olukordi, kus pärast enampakkumise tulemuste teatavaks tegemist esitatakse avaldus nii tasaarvestamiseks kui ka ostueesõiguse kasutamiseks piirneva kinnistu omaniku poolt. Piirinaabri ostueesõigust sellisel juhul ei rakendata, kuid kui nn looduskaitselise maa omanik mingil põhjusel loobub oma eesõigusest ning võõrandamist ei toimu, on riigivara valitsejal õigus ennistada piirinaabri ostueesõigus.

Novembris on riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse muudatused maa-ameti läbiviidavate järjekordsete enampakkumiste ajaks jõustunud. Seega toimub järgmistel oksjonitel ostueesõiguse teostamine ja tasaarvestamine kaitstavat loodusobjekti sisaldavate maadega juba seaduse uute sätete kohaselt.
Seega tuleb kinnistute omanikel, kes soovivad piirnevat maad omandada, hoolega jälgida enampakkumisteateid ja teha teates näidatud tähtajaks oma pakkumine.

Enampakkumisteated avaldatakse vähemalt kaks nädalat enne enampakkumise toimumist väljaandes Ametlikud Teadaanded ja juhul, kui on tegemist kinnisasjadega, mille puhul rakendub kas piirinaabrite või kasutajate ostueesõigus, siis ka vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes.
Väljakujunenud praktika kohaselt teavitab maa-amet ka kohalikke omavalitsusi nende haldusterritooriumil paiknevate kinnistute müügist. Kõige täpsema informatsiooni saab riigimaa müügi kohta maa-ameti kodulehelt www.maaamet.ee , kus on ka selgitav informatsioon enampakkumisel osalemise tingimuste kohta.

Anne Toom
Maa-ameti peadirektori asetäitja

Print Friendly, PDF & Email