Kuressaare peab Kaarma üldplaneeringut ebareaalseks

Kuressaare peab Kaarma üldplaneeringut ebareaalseks

KÜMNEID ETTEANEKUID: Eile oli viimane päev Kaarma valla üldplaneeringu eelnõule ettepanekute esitamiseks ning vastuväiteid ja ettepanekuid laekus kümnete kaupa.

Kuressaare linnavalitsus esitas Kaarma vallale ettepaneku üldplaneeringu eelnõu muutmiseks, sest linna hinnangul on planeeringus vasturääkivusi, selle elluviimine tundub ebareaalne ning koostöö linnaga on olnud puudulik.

Kuressaare linnavalitsus teeb Kaarma vallale etteheiteid üldplaneeringu eelnõus kasutatud metoodika kohta alade reserveerimisel, mis ei võimalda adekvaatselt hinnata mõju Kuressaare linnale.

Linna hinnangul ei ole planeeringulahenduse reserveeritud elamualade ja linnalähedaste tootmisalade ülesehitus piisavalt põhjendatud. “… ehitusalade määramine lähtub maaomanike soovidest, mitte keskkonnaväärtustest ja üldistest arenguvajadustest,” märgitakse ühe puudusena.

Üldplaneeringu elluviimist peetakse ebareaalseks muutunud majandusolukorra tõttu. Planeerimisbuumi ajal kehtestatud ja praegu menetluses olevate planeeringute näol ületab pakkumine selgelt nõudluse uute elamualade järele.

Seejuures on välja toodud võrdlus, et kui Kuressaare pindala on koos inimtühjade aladega Põduste luhal ja Roomassaare poolsaarel 15 km2, siis Kaarma valla üldplaneeringu järgi on vallas reserveeritud väikeelamumaad 21,6 km2, ning koos uute äri-, tootmis- ja korterelamumaadega on seda kokku kaks korda suurema ala jagu.

“Küsitav on, kas jätkuv eeslinnastumine ja rahvastiku siire Kaarma valda ka teistest omavalitsustest kahaneva elanike arvuga Saare maakonnas on üldse põhjendatud?” pärib linnavalitsus.

Ei nõustu linna väljavenitamisega

Linnavalitsus on seisukohal, et üldplaneeringus on vaja pöörata oluliselt suuremat tähelepanu “linnaväravatele” ning nende piirkondade arendustegevusele peab eelnema kogu ala lahendava kontseptsiooni koostamine ja laiapõhjaline diskussioon.

“Arendustegevuse kavandamist Roonimäe alal võib ruumiliselt vaadelda eelkõige Kuressaare väljavenitamisena piki Kuivastu maanteed, millega linnaehituslikult nõustuda ei saa,” teatatakse linnavalitsuse kirjas.
Küll võib linna hinnangul seda kaaluda tulevikus, kui juba hõivatud, kuid ebaratsionaalselt kasutatud alad piirkonnas on efektiivselt kasutusele võetud.

Kokkuvõttes soovitab linn Kaarma vallal suunata tähelepanu olemasolevate elamualade kvaliteedi tõstmisele, mitte uute elamualade ja korterelamumaade üldplaneeringuga kavandamisele: “Põhjendatud arenguperspektiivide korral võiks koostada teemaplaneeringuid või lihtsalt üldplaneeringut muutvaid detailplaneeringuid ja seda kõike reaalses mahus.”

Print Friendly, PDF & Email