Kaarma volikogu tegi ehitusspetsialisti kohta järelepärimise (1)

Kaarma vallavolikogu esimees Margus Mägi saatis koos revisjonikomisjoni esimehe Irja Lepikuga vallavanemale järelepärimise seoses Oma Saare artikliga, mille järgi valla ehituse peaspetsialist Peeter Arikas tegi põhitöö kõrvalt eraettevõtjana samas vallas omanikujärelevalvet ehitusele, millele hiljem ametnikuna ettekirjutusi tegi.

Järelepärimises küsiti, kas ta on andnud nõusoleku, et Peeter Arikas võib ettevõtlusega tegeleda. Volikoguliikmete hinnangul võib olla tegu korruptsioonivastase seaduse rikkumisega.

Seaduse järgi võib ametiisik tegutseda ettevõtjana ainult teda ametisse nimetanud, valinud või lepingu alusel tööle võtnud isiku või ametiasutuse loal. Samuti ei või ametiisik töö- või teenistuskohustuste täitmise korras kontrollida enda kui ettevõtja tegevust.

Arikase seletuse järgi sõlmis ta 2006. aasta suvel FIE-na OÜ Läänemees juhi Jaan Heinmetsaga suusõnalise kokkuleppe omanikujärelevalve teostamiseks osalises mahus. “Minu ülesandeks oli võrrelda teostatud tööde akte ja teostatud tööde päeviku täitmist,” selgitas Arikas. “Minu ülesandeks ei olnud jälgida ehitustegevuse teostust objektil.”

Vallavanem Ülo Vevers vastas järelepärimisele, et Peeter Arikas ei ole taotlenud ja talle ei ole antud vallavanema poolt luba omanikujärelevalve ega muude tööde tegemiseks ettevõtjana.

Mägi ja Lepik uurisid ka ega Arikas ei ole vallale tehtavate omanikujärelevalve ülesannete eest eraldi töötasu saanud. Arikas on teinud omanikujärelevalvet valla finantseeritud ehitusobjektidel, mis kuulub tema teenistusülesannete hulka.

“Omanikujärelevalve ülesannete täitmise eest ei ole Peeter Arikasele eraldi töötasu makstud. Kaarma vallavalitsus ei ole tellinud töid ega teinud makseid Peeter Arikasele kui ettevõtjale,” vastas Vevers.

Print Friendly, PDF & Email